web analytics

Tag: ziekenhuis

zomertijd in het ziekenhuis (grapke)

Wannear ’t de direkteur fan it sikehûs de telefoan opnimt, heart er in stim oan de oare kant fan ‘e line. Wanneer de directeur van het ziekenhuis de telefoon opneemt, hoort hij een stem aan de andere kant van de lijn. – Immen seit: ‘Dokter, ekskusearje my, mar ik wol jo in fraach stelle’. Iemand …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/07/zomertijd-in-het-ziekenhuis-grapke/

De deaden opwekke.

      – Wy brochten lêstendeis ús heit nei it sikehûs.   Wij brachten laatst onze vader naar het ziekenhuis.   – Op ’e seal lei ek in âlde dame dy’t dúdlik op stjerren nei dea wie.   Op de zaal lag ook een oude dame die duidelijk op sterven na dood was.   …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/07/de-deaden-opwekke/

Operatie rolstoel (grapke)

  – Us sikehûsreglemint bepaalt dat pasjinten by ûntslach gebrûk meitsje moatte fan in rolstoel.  Ons ziekenhuisreglement bepaalt dat patiënten bij ontslag gebruik moeten maken van een rolstoel.   – In learlingferpleechster kaam op seal en seach dat in âlde man op ‘e râne fan it bêd siet mei in tas oan de fuotten. Een leerling-verpleegster …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/05/operatie-rolstoel-grapke/