web analytics

Tag: vreemdelingenlegioen

Frjemdlingen (vreemdelingen)

Desennia lyn bestie der yn Afrika it Frânske frjemdlingen-legioen.                         Decennia geleden bestond er in Afrika het Franse vreemdelingen-legioen.   Ast yntekene hiest sietst der jierrenlang oan fêst. Op desertearjen stie de deastraf. Als je getekend had zat je er jaren aan vast. Op deserteren stond de doodstraf.   In Belch, in Fries en in Japanner …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/06/frjemdlingen-vreemdelingen/