web analytics

Tag: vergeetachtigheid

Het verstand komt met de jaren – It ferstân komt mei de jierren.

  – Ienris it jier moeten fjouwer âlde skoalmaten, Hotse, Gjalt, Eise en Reinder, elkoar om mei- inoar in noflike jûn te belibjen. Eens per jaar ontmoeten vier oude schoolvrienden, Hotse, Gjalt, Eise en Reinder, elkaar om samen een gezellige avond te beleven. – Doe’t se fjirtich jier waarden, oerleinen se wêr’t se ris in …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/06/het-verstand-komt-met-de-jaren-it-ferstan-komt-mei-de-jierren/

Vergee 80 heid (grapke)

In âldere man giet op in jûn te iten by in âldfreon. Een oudere man gaat op een avond uit eten bij een oude vriend.   De hiele jûn is er djip ûnder de yndruk fan de wize, wêrop’t syn maat syn frou oansprekt: leave skat, hertsje, ensafuorthinne. De hele avond is hij bijzonder onder …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/06/vergeetachtigheid-grapke/