web analytics

Trefwoord archief: tweetalige grapkes

In piperige rekken (grapke:een gepeperde rekening).

Een ingenieur die befaamd was om zijn vermogen problemen op te lossen, ging na 30 jaar trouwe dienst met pensioen. In yngenieur, dy’t ferneamd wie om syn kinnen problemen op te lossen, gyng nei 30 jier trouwe tsjinst mei pensjoen.   Kort daarna trof het bedrijf een schijnbaar onoplosbaar probleem bij één van hun kostbaarste …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/09/in-piperige-rekken-grapkeeen-gepeperde-rekening/

Busrin-busloop ( grapke fan Fryslân)

– BUSRIN  BUSLOOP – In beskonken keardel stapt yn de streekbus. Een beschonken kerel stapt in de streekbus.   – Hy frommelet nochal lang yn syn broeksbûse foar in strippekaart. Hij frommelt nogal lang in zijn broekzak voor een strippenkaart.   – De bussjauffeur wurdt ûngeduldich en begjint fierder te riden. De buschauffeur wordt ongeduldig …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/09/busrin-busloop-grapke-fan-fryslan/

Vreemde gast (tweetalig grapke fan fryslân)

Frjemde gast. Vreemde gast. In jonge fint sil in jûn op de bern fan in allinnesteande mem passe. Een jonge man gaat een avondje op de kinderen van een alleenstaande moeder passen. As it tiid is om op bêd te gean stjoert er de bern nei boppen. Tegen bedtijd stuurt hij de kinderen naar boven. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/09/vreemde-gast-tweetalig-grapke-fan-fryslan/

Weer aan het werk (grapke)

Wurk Werk In amtner wurdt troch in auto ûnderstboppe riden en leit yn it sikehûs. Een ambtenaar wordt door een auto omvergereden en ligt in het ziekenhuis. Syn sjef bringt him in besite. Zijn chef brengt hem een bezoekje. ‘Do hoechst dy gjin soargen te meitsjen oer dyn wurk’, seit er, ‘dyn kollega’s binne ree …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/09/weer-aan-het-werk-grapke/

Wereldreis naar Spanje (grapke).

Wrâldreis nei Spanje   Er staat een knap blondje aan de balie van het vakantie-hotel. Der stiet in kreas famke, mei ljocht hier, by de baalje fan it fakânsjehotel. De receptionist vraagt belangstellend: “Alles naar de zin, mevrouw”. De resepsjoniste freget mei belangstelling: “Alles nei’t sin, mefrou?” Zij: “Ja, het is hier geweldig. De zee, …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/08/wereldreis-naar-spanje-grapke/

Daliks keapje (grapke)

Meteen kopen ! De soan fan in oaljesjeik sil studearje yn Londen. De zoon van een oliesjeik gaat studeren in Londen. Hy wurdt elke moarn troch syn sjauffeur yn in Rolls Royce by de universiteit ôfset. Hij wordt elke ochtend door zijn chauffeur in een Rolls Royce bij de universiteit afgezet. Nei in wike of …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/08/daliks-keapje-grapke/

Arabysk nijs (Arabisch nieuws).

  Lêstendeis seach ik myn âlde freon Moshe in Arabyske krante lêzen. -Laatst zag ik mijn oude vriend Moshe een Arabische krant lezen.  Fernuvere frege ik him: „Moshe, wêrom lêsto in Arabyske krante?“ -Verbaasd vroeg ik hem: „Moshe, waarom lees jij een Arabische krant?“ Moshe antwurde: „Gewoanlik lês in in Joadske krante. Mar, wat lês …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/07/arabysk-nijs-arabisch-nieuws/

zomertijd in het ziekenhuis (grapke)

Wannear ’t de direkteur fan it sikehûs de telefoan opnimt, heart er in stim oan de oare kant fan ‘e line. Wanneer de directeur van het ziekenhuis de telefoon opneemt, hoort hij een stem aan de andere kant van de lijn. – Immen seit: ‘Dokter, ekskusearje my, mar ik wol jo in fraach stelle’. Iemand …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/07/zomertijd-in-het-ziekenhuis-grapke/

In klop op de doar.

  Klop op de deur. Twee ruimtevaarders cirkelen in een space-shuttle rondom de aarde. Twa romtefarders sirkelje yn in space-shuttle om de ierde hinne.   Vollgens hun schema moet de ene astronout een ruimte-wandeling maken, terwijl de andere in het ruimtevaartuig blijft. Neffens it skema moat de iene astronaut in romtekuier meitsje, wylst de oare …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/02/in-klop-op-de-doar/

Een passend verhaal ( grapke)

  -Twa freondinnen drinke tegearre kofje en it petear komt op opgroeiende bern.  Twee vriendinnen drinken samen koffie en het gesprek komt op opgroeiende kinderen. – Jantsje waard in jier lyn foar it earst mem en se ferwûnderet har der oer hoe fluch har berntsje groeit.    Jantsje werd een jaar geleden voor het eerst mamma en ze …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/12/een-passend-verhaal-grapke/

Twee restaurantpiraten (grapke)

  – Watze seit tsjin syn Hollânske freon Karel: ‘Ik kin in trúk om fergees ite te kinnen.’     Watze zegt aan zijn Hollandse vriend Karel: ‘Ik ken een truc om gratis te kunnen eten.’ – ‘Fantastysk sis’, seit Karel, hoe dochst dat dan?’         ‘Fantastisch zeg,’ zegt Karel, hoe doe je dat dan?’– Ik gean …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/12/twee-restaurantpiraten-grapke/

Elk beestje heeft z’n vet (grapke)

  – In Afrikaan, in Belch en in Nederlanner sitte op in hjitte simmerdei yn de trein. Een Afrikaan, een Belg en een Nederlander zitten op een hete zomerdag in de trein. – Op in stuit fljocht der in michje troch it rút nei binnen. Op een bepaald moment vliegt door het raampje een vliegje …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/12/elk-beestje-heeft-zn-vet-grapke/

Laad meer