web analytics

Trefwoord archief: tweetalige grapkes

OOK KOOKKUNST

Us bernsbern wenje gelokkich tichtby en komme regelmjittich op besite. Onze kleinkinderen wonen gelukkig dichtbij en komen geregeld op bezoek. As de sânjierrige Klaske oankomt, wol se altyd yn ‘e keuken sjenas ik dêr iverich oan ‘e gong bin. Als de zevenjarige Klaske langskomt, wil ze altijd in de keuken kijkenals ik daar bedrijvig bezig …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/01/ook-kookkunst/

Kerstscheiding (grapke)

In man yn Eindhoven bellet de dei foar Krystjûn de soan yn Parys en seit: Een man in Eindhoven belt de dag voor Kerstavond zoon in Parijs en zegt: “Ik fyn it freeslik om dyn dei te bedjerren, mar ik moat dy fertelle dat jimme mem en ik skiede sille. Fiifentritich jier ellinde is genôch”. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/12/kerstscheiding-grapke/

Paardenmiddel (tweetalig grapke)

HYNSTEMIDDEL PAARDENMIDDEL – In sike bistedokter bringt in besite oan syn húsdokter. Een zieke dierenarts brengt een bezoek zijn huisarts. – Hy wurdt bestookt mei in grut tal fragen oer ‘wat er dan wol fielt’ en oft ‘dit sear docht’ en dat soarte fan dingen…’ Hij wordt bestookt met een groot aantal vragen over ‘wat …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/12/paardenmiddel-tweetalig-grapke/

Vooruit met de geit (grapke)

Boer De Vries ging eens met de trein. Boer De Vries gong ris mei de trein. ‘Nee,’ zei de conducteur tegen hem, ‘die geit mag de trein niet in.’ ‘Nee,’ sei de kondukteur tsjin him, ‘dy geit mei net de trein yn.’ ‘Nou, dan bind ik hem wel achter de trein.’ zei De Vries. ‘No, …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/12/vooruit-met-de-geit-grapke/

Aan de leg (grapke)

HIN (kip) Wibe komt by de dokter en seit: ‘Dokter, do moatst my helpe’. Wibe komt bij de dokter en zegt: ‘Dokter, jij moet me helpen’. ‘Myn frou tinkt dat se in hin is’. ‘Mijn vrouw denkt dat ze een kip is’. Dokter De Jong freget: ‘Soa? Sûnt hoe lang tinkt se dat’? Dokter De …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/11/aan-de-leg-grapke/

HARTZEER (grapke)

HERTEPINE Als gevolg van een hartinfarct ondergaat een man, een Fries, een openhartoperatie in Maastricht. As gefolch fan in hertoanfal ûndergiet in man, in fries, in iepen hertoperaasje yn Maastricht. Na de ingreep komt hij weer bij en ziet dat hij verzorgd wordt door religieuze zusters in een katholiek ziekenhuis. Nei de yngreep komt er …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/11/hartzeer-grapke/

GEDOODVERFDE PARKIET (grapke)

  GRÛNFERVE PARKYT In man stapt in winkel yn ark yn en freget om in buske giele spuitferve. -Een man stapt een winkel in gereedschappen binnen en vraagt om een busje gele spuitverf. Hy fertelt dat er ûntdutsen hat dat er gjin keapers krije kin foar syn blauwe parkyt en it bistke dêrom mar giel …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/11/gedoodverfde-parkiet-grapke/

een goed advies (grapke)

in goed advys. In dokter en in abbekaat stean op in feest gesellich te babbeljen. -Een dokter en een advocaat staan op een party gezellig te babbelen. Mar it petear wurdt hieltyd ûnderbrutsen trochdat alderhande minsken de dokter om advys oer al harren kwalen freegje. -Maar hun gesprek wordt telkens onderbroken doordat allerlei mensen de …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/11/een-goed-advies-grapke/

AAIEN BAKKE (grapke)

– EIEREN BAKKEN – In frou is yn ‘e keuken dwaande om it moarnsbrochje klear te meitsjen. Een vrouw is in de keuken bezig om het ontbijt klaar te maken. – Se bakt aaien. Ynienen stoarmet har man de keuken yn. Ze bakt eieren. Plotseling stormt haar man de keuken binnen. – ‘Foarsichtich’, seit er, …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/10/aaien-bakke-grapke/

Op de kop getikt (grapke)

OP DE KOP GETIKT. Op ‘e kop tikke. Op in jierdei sjocht in gast ferwûndere nei dat wat it bern fan de gasthear oan it dwaan is. Op een verjaardag staart een gast verwonderd naar wat het kind van de gastheer aan het doen is. Dy sit op in matte en slacht spikers yn in …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/10/op-de-kop-getikt-grapke/

Wilt U ook een Fries worden? (grapke)

Foar in goede fee steane yn in lange rigele 999 Hollanners en 1 Fries te wachtsjen. Voor een goed fee staan in een lange rij 999 Hollanders en 1 Fries te wachten. Se meie allegear ien winsk dwaan, want se wolle allegear itselde. (Se wolle allegear Friezen wurde). Ze mogen alle één wens doen, want ze …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/10/wilt-u-ook-een-fries-worden-grapke/

Vliegangsters opgelet (grapke)

Volgens het Volkskrantarchief is dit de 998e editie van ONLINERS uit FRIESLAND. kijk maar:  Alle artikelen uit ONLINERS. ARCHIEF  —————————————————————————————————————-   – Ferljochting ?    Verlichting ? – In amtner rint lâns it kanaal dat troch syn gemeente streamt.    Een ambtenaar loopt langs het kanaal dat door zijn gemeente stroomt. – Ynienen heart er …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/10/vliegangsters-opgelet-grapke/

Laad meer