web analytics

Tag: tweetalige grapkes

Vliegangst (grapke)

It fleantúch is krekt de loft yn gien. Het vliegtuig is pas opgestegen.   Goasse hat syn seatbelt noch om mar byt op ‘e neilen en faget hieltyd de foarholle ôf. Goasse heeft z’n seatbelt nog om maar bijt op zijn nagels en veegt telkens zijn voorhoofd af.   In stewardess sjocht der in skoftke …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/03/vliegangst-grapke/

Even bellen ( grapke)

– In boer sit yn in doarpskafee noflik oan ‘e bar in buorreltsje te drinken. Een boer zit in een dorpscafé genoeglijk aan de bar een borreltje te drinken. – Neist him stiet in sakeman, dy’t oanienwei ûngeduerich mei twa 2-euromuntstukken op de bar tikket. Naast hem staat een zakenman, die constant ongedurig met twee …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/08/even-bellen-grapke/

Strâne op in eilân. (gestrand)

  Sjoerd en Harmen wienen strâne op in eilân. Sjoerd en Harmen waren gestrand op een eiland.   Sjoerd raasde: ‘Wy sille hjir stjerre! Wy sille hjir stjerre!’ Sjoerd schreeuwde: ‘Wij gaan hier dood! Wij gaan hier dood!’   Harmen sit berêstend tsjin in beam. Harmen zat gelaten tegen een boom.   Sjoerd seit: ‘Begrypst …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/10/strane-gestrand/

Kennismaking op een conferentie. (grapke)

  Under in konferinsje kaam it my noflik oan om njonken in tige oantreklike man te sitten. Tijdens een conferentie was ik aangenaam verrast om naast een erg aantrekkelijke man te zitten.   We petearen ek noflik ûnder it iten en wienen beide ûnrêstich mei de taspraken We keuvelden gezellig tijdens het souper en waren …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/10/kennismaking-op-een-conferentie-grapke/

leven na de dood (grapke) libben nei de dea

– Trije grinsrjochters besprekke de fraach: “Asto yn de kiste leist, dyn húshâlding en freonen rouwe, wat soesto wolle dat se fan dy sizze?” Drie grensrechters bespreken de vraag: “Als je in de kist ligt, je gezin en vrienden rouwen, wat zou je willen dat ze van je zeggen?” – De earste grinsrjochter antwurdet: “Ik …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/09/leven-na-de-dood-grapke/

Koud, hè ? (grapke)

– Siberysk kâld (Siberisch koud) – Yn in konstruksjewurkpleats yn it noarden fan Sibearje is it sa ferskuorrend kâld dat de arbeiders beslute om in deligaasje nei de direkteur te stjoeren. In een constructiewerkplaats in het noorden van Siberië is het zo verschrikkelijk koud dat de arbeiders besluiten om een delegatie naar de directeur te …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/08/koud-he-grapke/

Frjemdlingen (vreemdelingen)

Desennia lyn bestie der yn Afrika it Frânske frjemdlingen-legioen.                         Decennia geleden bestond er in Afrika het Franse vreemdelingen-legioen.   Ast yntekene hiest sietst der jierrenlang oan fêst. Op desertearjen stie de deastraf. Als je getekend had zat je er jaren aan vast. Op deserteren stond de doodstraf.   In Belch, in Fries en in Japanner …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/06/frjemdlingen-vreemdelingen/

open-hart-operatie (tweetalig grapke)

In monteur helle in silinderkop fan in Harley Davidson útelkoar, doe’t in bekende hertsjirurch de wurkpleats yn rûn…… Een monteur demonteerde een cilinderkop van een Harley Davidson toen een bekende hartchirurg zijn werkplaats binnenliep…………. De  hertsjirurch wachte oant de monteur tiid hie om efkes nei syn motor te sjen. De  hartchirurg wachtte totdat de monteur tijd had om …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/05/open-hart-operatie/

Het had erger gekund..(tweetalig grapke).

Watze yrritearre syn freonen geduerich mei syn ivich optimisme. Watze irriteerde zijn vrienden voortdurend met zijn eeuwig optimisme. Hoe slim of grouwélich eat ek wie, altyd wie syn kommentaar: ‘it hie slimmer kinnen’. Hoe erg of afschuwelijk iets ook was, altijd was zijn commentaar: ‘het had erger gekund’. Om him fan dy ferfelende gewoante ôf …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/04/het-had-erger-gekund-tweetalig-grapke/

Hondenpraat (grapke)

Hondenpraat   Hûnepraat Een Hollander rijdt in het centrum van Friesland en ziet een bord staan bij een verwaarloosd huisje. In Hollanner rydt yn it sintrum fan Fryslân en sjocht in boerd by in fertutearze húske stean. Er was op geschreven: PRATENDE HOND TE KOOP. Der wie opskreaun: Pratende hûn te keap. De man kan het …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/04/hondenpraat-grapke/

De waarzegger (grapke)

– Twa Belgen binne in takke fan in grutte kastanjebeam oan it ôfseagjen. Twee Belgen zijn bezig met het afzagen van  een tak van een grote kastanjeboom. – Der komt in Hollanner foarby en seit: ‘Jimme moatte net op de takke sels sitten gean, want as jimme dy takke trochseagje, falle jimme dermei nei ûnderen. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/03/de-waarzegger-grapke/

Thermosfles (tweetalig grapke)

– Waarm en kâld    Warm en koud. – In Fries en in Grinzer sitte yn de boukeet te skoftsjen.    Een Fries en een Groninger zitten in de bouwkeet te schaften. – Op in stuit hellet de Fries in termosflesse út syn tas.     Op een gegeven moment haalt de Fries een thermosfles uit zijn …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/03/thermosfles-tweetalig-grapke/

Meer laden