web analytics

Trefwoord archief: tweetalig

De bushalte (grapke, taalhulp).

Der stiet in frommeske mei ljocht hier te wachtsjen by in bushalte wylst in polysje foarby komt en freget: ‘Mefrou, kin ik jo earne mei helpe?’ Er staat een blondje te wachten bij een bushalte terwijl een agent komt voorbij en vraagt: ‘Mevrouw, kan ik u ergens mee helpen?   ‘Jawol,’seit de blondine: ‘hokfoar bus moat ik nimme …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/06/de-bushalte-grapke-taalhulp/

In net te liuwen jacht ferhaal ( Een ongeloofwaardig jachtverhaal) GRAPKE.

Trije freonen prate mei elkoar ôf op readwyld jacht te gean. Drie vrienden spreken met elkaar af om op herten te gaan jagen. De iene is in sakeman, de oare in dokter en de tredde in predikant. De een is een zakenman, de andere een dokter en de derde is predikant. Wylst se yn it …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/03/een-ongeloofwaardig-jachtverhaal-grapke/

Hoe te beteljen…..Hoe te betalen? ( grapke)

  In dronken frommeske folslein útklaait, springt yn in taksy fan in Fries. Een dronken vrouw, spiernaakt, springt in de taxi van een Fries.   De sjauffeur syn eagen pûlje út en hy bliuwt nei de frou stoarjen sûnder sels de auto te starten. De chauffeur zijn ogen puilen uit en hij blijft naar de …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/12/hoe-te-beteljen-hoe-te-betalen-grapke/

IT ALLERHEECHSTE GUOD (Frysk vrijheidslied), tweetalig LEESPLANKJE.

Na het aanklikken van de link       http://www.youtube.com/watch?v=H4x1RYZLAn0&feature=player_embedded  kun je luisteren naar  “It Allerheechste Guod” (Het Allerhoogste Goed), het winnende lied van Bacon and Bones op het Friese songfestival LIET in november 2003. (Muziek en tekst: Dirk Spek, uitvoering Bacon and Bones).   Het nummer gaat over het recht van iedereen om in vrijheid te leven …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/10/it-allerheechste-guod-tweetalig-dubbeltalig-leesplankje/

Ôfkuollings-momint (grapke: afkoelings-moment)

  Wytse hie in pappegaai krige op syn jierdei. Wytse had een pappegaai op zijn verjaardag gekregen. It bist stelde him oan, hie in min sin en flokte. Het beest stelde zich aan, was humeurig en vloekte. Wytse die o sa syn bêst de fûgel syn gedrach te feroarjen, mar neat holp. Wytse deed erg …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/05/ofkuollings-momint-grapke-afkoelings-moment/

Telefoonrekening (grapke)

  Hege telefoanrekken- Hoge telefoonrekening.   Heit komt thús fan syn wurk, iepent de post, krijt in reade holle en ropt elkenien byelkoar… Vader komt thuis van zijn werk, opent de post, krijgt een rood hoofd en roept iedereen bij elkaar…   “Sa ‘n healwize hege telefoanrekken kin echt net mear. Wat heve jimme wol …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/04/telefoonrekening-grapke/

HUILBABY (grapke)

Mooglik  makke troch in nije fruchtberens technology foar âldere froulju hat in 60 jierrige kennis fan ús it libben skonken  oan in lytse poppe. Mogelijk gemaakt door een nieuwe vruchtbaarheidstechnologie  voor oudere vrouwen heeft een 60 jarige kennis van ons het leven geschonken aan een baby. Likernôch in moanne letter gie ik by har op …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/03/huilbaby-grapke/

Sprong van een minaret (grapke)

Sprong fan de minaret In fûleindich bunjee-jumper sjocht yn Marokko in moaie minaret en beslút om dêr in sprong  út te fieren. Hy giet nei de souk en keapet 25 meter spesjaal elastyk, in karabynheak en in learen harnas. Dy middei springt hy foar in grut publyk. Hy fearret werom by 50 sintimeter fan ‘e …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/03/sprong-van-een-minaret-grapke/

KAPITAAL en rente

KAPITAAL EN RENTE (Kaptaal en rinte) In belizzingadviseur stelt de frou foar oan in frijgeselle kollega. Een beleggingsadviseur stelt zijn vrouw voor aan een vrijgezel-collega. Letter hellet dy him efkes oan ‘e kant en freget: “Nim my net kwea ôf dat ik it freegje, mar wêrom bisto mei sa’n lilk wiif troud?” Later neemt deze …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/01/kapitaal-en-rente/

Dertig dozijn LLL-sprekwurden & sei-siswizen

Friese spreekwoorden en gezegden, ingesproken (MP3-bestand).

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/01/lll-sprekwurdensei-siswizen/

Opvoeding-grut bringe.

  Hoe komme der doch allegear fan dy probleemwiken ? Hoe ontstaan toch al die problemenwijken? Wol…: Sniewytsje slipet mei 7 gasten tagelyk. Wel…: Sneeuwwitje slaapt met 7 gasten tegelijk. Toarnroaske komt de hiele dei net fan bêd. Doornroosje komt de hele dag d’r nest niet uit. Assepoester komt midden yn de nacht thús. Assepoester …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/12/opvoeding-grut-bringe/

EEN VECHTPARTIJ (grapke)

Foar in kroech binne twa mannen fertize yn in alderheislikste houwerij. In lyts jonkje stiet gûlend ta te sjen en ropt: ‘Heity, heity’! Voor een kroeg zijn twee mannen verwikkeld in een enorme vechtpartij. Een klein jongetje staat huilend toe te kijken en roept: ‘Pappie, Pappie’! In agint fan polysje draaft der hinne en freget …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/02/een-vechtpartij-grapke/

Laad meer