web analytics

Tag: tegels

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 04/30

LOOC-Frysk Listen to Femke:                                                               Elke spreuktegel uit deze bijdrage en uit de > Diashow Friese tegelspreuken. < kun je naar een e-mail slepen en …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/02/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-spreuktegels/

Friese Heraldiek ( tegeltableau: Leo Hartsuiker/Bolsward)

http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/07/i-doc-bolsward/

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/09/friese-heraldiek-leo-hartsuiker-bolsward/