web analytics

Tag: Surhuisterveen

De weg naar De Ham (grapke)

Jan Hepkes Wouda *) siet ris op ‘e Feartswal yn ’t Surhústerfean to angelfiskjen. Jan Hepkes Wouda *) zat eens te hengelen op de Feartswal in Surhuisterveen. Doe seach er, dat it wetter yn ‘e fierte begûn to buorrelje. Toen zag hij, dat in de verte het water begon te borrelen. Doe´t it buorrelje oan …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/01/de-weg-naar-de-ham-grapke/