web analytics

Tag: spreuk

MEERDAAGSE MEERTALIGE QR-LINERS.

dé (QR-lin) naar een (soms dagelijkse portie humor of een relativerend gezegde.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/07/meerdaagse-meertalige-qr-wissel-liners/

Taalvergelijking

 The FRISIAN LOOC The three languages  Frysk, English and Dutch are from origin very simular as you can see here. De verbs and nouns are marked here red and blue. Listen-learn how  to pronounce  IEN, STIEN, ALINNE, KIN, GJIN, MOAL, MEITSJE.       You’ll discover the easiness of this Little Open, Online Course – English> …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/taalvergelijking/

Falentyn-lyntsjes fan FANvanFryslan (2)

  It is hast sa fier: 14 febrewaris FALENTYNS-DEI.  Dé dei om de alderleafste fan ‘e wrâld yn it sintsje te setten. Of om dyn geheime leafde op in spesjale manier te fertellen datst stikem dochs wol gek op him of har bist. Hjir komme oant Falentynsdei  Falentyn-lyntsjes.   MEER VALENTIJN-MAILHITS ( dus ook Nederlandstalige) …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/02/falentyn-lyntsjes-fan-fanvanfryslan-2/

Fryske Sprekwurden & Sei-siswizen – 02/30

    LOOC-Frysk Listen to Femke:   ———————————————————————————————————————————————————– He who likes to laugh, has white teeth.   Wa’t graach laket, hat wite tosken.   Wie graag lacht, heeft witte tanden.   A dentist is someone who turns lead into gold.   In toskedokter is ien dy’t lead yn goud feroaret.   Een tandarts is iemand …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/01/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuk-4/

Fryske Sprekwurden & Sei-siswizen, tegelspreuk.

Uit deze bijdrage en uit de >  Diashow Friese tegelspreuken.  < kun je elke spreuktegel naar een e-mail slepen en verzenden. Elke tegelspreuk kun je afdrukken (papier) en inlijsten of opplakken (folie). En je kunt de pagina van publicatie bezoeken. Zie ook > Alle tegelspreuken 2015.  

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/01/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuk/