web analytics

Tag: sprekwurd

REGENBUI (Frysk sprekwurd)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/regenbui-frysk-sprekwurd/

SesameSelect TAALHULP ( ried wat dêr stiet ) 01

   Mannichien moat dea wêze om libben foar ús te wurden.              Velen moeten dood zijn om levend voor ons te worden.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/09/sesameselect-taalhulp-ried-wat-der-stiet/

FRYSKE SPREKWURDEN ( DNA van de Friezen )

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]  ON-geduldig? Klik dan met links voor het volgende Fryske sprekwurd. Wil je een muziekje erbij? Klik hier >  KLIK HIER :

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/04/30966/

Luchtkasteel

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/11/luchtkasteel/

LUCHTKASTELEN

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/08/luchtkastelen/

NIETSZEGGEND (mailhit)

  Als je niets te zeggen hebt, zeg dan niets, maar denk. 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/08/nietszeggend-mailhit/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 21

  Klik of tik hier   Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel. ——————————————————————————————————————————————-   Take a little glass before eating, a nap after eating . Nim foar it iten in lyts wipske, nei it iten in lyts sljipske. Neem voor het eten een glaasje, na het eten een slaapje.     …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/22404/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 20

Listen to Femke: Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel. ——————————————————————————————————————————————-   The more you pet a cat, the more rises the tail. Wat mear as men in kat streaket, wat heger as de sturt stekt. Hoe vaker je een kat aait, des te meer komt de staart omhoog.   Wherever we are …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-12/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 19

Listen to Femke: Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel. ——————————————————————————————————————————————-   One should not say everything one knows, but all know what to say. Men moat net alles sizze wat men wit, mar wol alles witte wat men seit. Men moet niet alles zeggen wat men weet, maar wel alles weten …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/05/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-11/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 17

        Listen to Femke: Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel. ——————————————————————————————————————————————-     It is better to bite the sour apple than to suffer thirst. It is better fan de soere appel te biten as fan toarst te fersmachtsjen. Het is beter van de zure appel te bijten …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/05/fryske-tegelspreuken/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 09/30

        Elke spreuktegel uit deze bijdrage en uit de > Diashow Friese tegelspreuken. < kun je naar een e-mail slepen en verzenden. Elke tegelspreuk kun je afdrukken (papier) en inlijsten of opplakken (folie). En je kunt de pagina van publicatie bezoeken. Zie ook >  Alle tegelspreuken 2015. ———————————————————————————————————————————————————–       This …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/03/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-3/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 08/30

  LOOC-Frysk Listen to Femke: Elke spreuktegel uit deze bijdrage en uit de > Diashow Friese tegelspreuken. < kun je naar een e-mail slepen en verzenden. Elke tegelspreuk kun je afdrukken (papier) en inlijsten of opplakken (folie). En je kunt de pagina van publicatie bezoeken. Zie ook >  Alle tegelspreuken 2015   ——————————————————————————————————————————————- No news …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/03/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-2/

Meer laden