web analytics

Tag: siswizen

NIJJIER-spraak (nieuw-jaar-spraak)

DE HAZZE EN DE SLAK HAWWE OP ‘E SELDE DEI NIJJIER ( De haas en de slak hebben nieuwjaar op dezelfde dag) IK WOE DY IN LOKKICH NIJJIER TAWINSKJE LOKKICH NIJJIER (GELUKKIG NIEUWJAAR) FOLLE LOK EN SEINE YN IT NIJE JIER (Veel geluk en gezondheid in het nieuwe jaar) IN PROTTE LEAFDE EN LOK YN …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/12/nijjier-spraak-nieuw-jaar-spraak/

Siswize fan ‘e wike: In amerijke.

In amerijke: in amerij = een ogenblik (oorspr. de tijd die nodig is voor een Avé Maria, een ‘weesgegroetje’). Met dank aan: Ydwine van der Veen

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/12/siswize-fan-e-wike-in-amerijke/

Fryske-sprekwurden, dozyn 19. Zeg NOG ’s A.

LLL-methode: LEES-LUISTER-LEER de spreekwoorden. KLIK HIER 228. Al is Fryslân plat, it hat syn hichtepunten. Al is Friesland plat…..het heeft zijn hoogtepunten. 227. Alle lytse bern binne leaf, mar wêr komme dy grutte rotsekken wei? Alle kleine kinderen zijn lief, maar waar komen dan die grote rotzakken vandaan? 226. As de wurden net út dyn …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/03/fryske-sprekwurden-dozyn-19-zeg-nog-s-a/

Fryske-sprekwurden diel 17: GELDZORGEN

LLL-methode: LEES-LUISTER-LEER de spreekwoorden. Open het inspreekbestand KLIK HIER 204. In gouden kaai iepent elk slot, útsein dat fan it paradys. Een gouden sleutel opent elk slot, behalve dat van het paradijs. 203. Better ien euro yn de eigen ponge as tsien yn de ponge fan in oar. Beter één euro in mijn beurs dan tien …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/03/fryske-sprekwurden-deel-17-geldzorgen/

Fryske sei-siswizen (deel 14)

  KLIK HIER 168- Dit is djoere branje, sei de man en hy lei de fioele op it fjoer. Dit is dure brandstof, zei de man, en hij legde zijn viool op het vuur. 167- Dy’t it breed hat, lit it breed hingje, sei de jonge, en hy hie syn heite himd oan. Wie het breed …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/12/fryske-sei-siswizen-deel-4/

FRYSKE SPREKWURDEN, dozyn 12.

KLIK HIER 144.  De hinnen dy’t it lûdst keakelje lizze dêrom net de grutste aaien.          De kippen die het luidst kakelen, leggen niet perse de grootste eieren. 143. It is better fan in soere appel te biten as fan toarst te fersmachtsjen. Het is beter van een zure appel te eten, dan te sterven …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/10/fryske-sprekwurden-dozyn-12/

Fryske sei siswizen, deel 1 ( vrijelijk vertaald )

  KLIK HIER  96. Alle bytsjes helpe, sei ’t wiif en hja treau it skip mei de stopnuddel. Alle beetjes helpen, zei de vrouw en ze duwde het schip aan met een stopnaald. 95. Brûk dyn ferstân mokses, sei de man en hy smiet de kompjûter de doar út. Gebruik je verstand sukkel, zei de …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/07/fryske-sei-siswizen-deel-1-vrijelijk-vertaald/