web analytics

Tag: praatmarfrysk

Paardenmiddel (tweetalig grapke)

HYNSTEMIDDEL PAARDENMIDDEL – In sike bistedokter bringt in besite oan syn húsdokter. Een zieke dierenarts brengt een bezoek zijn huisarts. – Hy wurdt bestookt mei in grut tal fragen oer ‘wat er dan wol fielt’ en oft ‘dit sear docht’ en dat soarte fan dingen…’ Hij wordt bestookt met een groot aantal vragen over ‘wat …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/12/paardenmiddel-tweetalig-grapke/

Vooruit met de geit (grapke)

Boer De Vries ging eens met de trein. Boer De Vries gong ris mei de trein. ‘Nee,’ zei de conducteur tegen hem, ‘die geit mag de trein niet in.’ ‘Nee,’ sei de kondukteur tsjin him, ‘dy geit mei net de trein yn.’ ‘Nou, dan bind ik hem wel achter de trein.’ zei De Vries. ‘No, …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/12/vooruit-met-de-geit-grapke/

Aan de leg (grapke)

HIN (kip) Wibe komt by de dokter en seit: ‘Dokter, do moatst my helpe’. Wibe komt bij de dokter en zegt: ‘Dokter, jij moet me helpen’. ‘Myn frou tinkt dat se in hin is’. ‘Mijn vrouw denkt dat ze een kip is’. Dokter De Jong freget: ‘Soa? Sûnt hoe lang tinkt se dat’? Dokter De …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/11/aan-de-leg-grapke/

HARTZEER (grapke)

HERTEPINE Als gevolg van een hartinfarct ondergaat een man, een Fries, een openhartoperatie in Maastricht. As gefolch fan in hertoanfal ûndergiet in man, in fries, in iepen hertoperaasje yn Maastricht. Na de ingreep komt hij weer bij en ziet dat hij verzorgd wordt door religieuze zusters in een katholiek ziekenhuis. Nei de yngreep komt er …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/11/hartzeer-grapke/

Drietalige Pabo’s geopend (Trijetalige pabo’s iepene).

tiisdei 2 novimber 2010  LJOUWERT – Ljouwert hat as earste stêd yn Nederlân twa pabo’s mei in trijetalich lesprogramma. Der binne hjir hieltyd mear basisskoallen dy’t lesjouwe yn Frysk, Nederlânsk en Ingelsk, mar de measte masters en juffen ha net leard hoe’t se lesjaan moatte yn trije talen. Noardlike Hegeskoalle NHL en Stenden Hegeskoalle binne dêrom …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/11/drietalige-pabos-geopend-trijetalige-pabo%e2%80%99s-iepene/

een goed advies (grapke)

in goed advys. In dokter en in abbekaat stean op in feest gesellich te babbeljen. -Een dokter en een advocaat staan op een party gezellig te babbelen. Mar it petear wurdt hieltyd ûnderbrutsen trochdat alderhande minsken de dokter om advys oer al harren kwalen freegje. -Maar hun gesprek wordt telkens onderbroken doordat allerlei mensen de …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/11/een-goed-advies-grapke/

AAIEN BAKKE (grapke)

– EIEREN BAKKEN – In frou is yn ‘e keuken dwaande om it moarnsbrochje klear te meitsjen. Een vrouw is in de keuken bezig om het ontbijt klaar te maken. – Se bakt aaien. Ynienen stoarmet har man de keuken yn. Ze bakt eieren. Plotseling stormt haar man de keuken binnen. – ‘Foarsichtich’, seit er, …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/10/aaien-bakke-grapke/

Op de kop getikt (grapke)

OP DE KOP GETIKT. Op ‘e kop tikke. Op in jierdei sjocht in gast ferwûndere nei dat wat it bern fan de gasthear oan it dwaan is. Op een verjaardag staart een gast verwonderd naar wat het kind van de gastheer aan het doen is. Dy sit op in matte en slacht spikers yn in …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/10/op-de-kop-getikt-grapke/

Wilt U ook een Fries worden? (grapke)

Foar in goede fee steane yn in lange rigele 999 Hollanners en 1 Fries te wachtsjen. Voor een goed fee staan in een lange rij 999 Hollanders en 1 Fries te wachten. Se meie allegear ien winsk dwaan, want se wolle allegear itselde. (Se wolle allegear Friezen wurde). Ze mogen alle één wens doen, want ze …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/10/wilt-u-ook-een-fries-worden-grapke/

Vliegangsters opgelet (grapke)

Volgens het Volkskrantarchief is dit de 998e editie van ONLINERS uit FRIESLAND. kijk maar:  Alle artikelen uit ONLINERS. ARCHIEF  —————————————————————————————————————-   – Ferljochting ?    Verlichting ? – In amtner rint lâns it kanaal dat troch syn gemeente streamt.    Een ambtenaar loopt langs het kanaal dat door zijn gemeente stroomt. – Ynienen heart er …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/10/vliegangsters-opgelet-grapke/

In piperige rekken (grapke:een gepeperde rekening).

Een ingenieur die befaamd was om zijn vermogen problemen op te lossen, ging na 30 jaar trouwe dienst met pensioen. In yngenieur, dy’t ferneamd wie om syn kinnen problemen op te lossen, gyng nei 30 jier trouwe tsjinst mei pensjoen.   Kort daarna trof het bedrijf een schijnbaar onoplosbaar probleem bij één van hun kostbaarste …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/09/in-piperige-rekken-grapkeeen-gepeperde-rekening/

Busrin-busloop ( grapke fan Fryslân)

– BUSRIN  BUSLOOP – In beskonken keardel stapt yn de streekbus. Een beschonken kerel stapt in de streekbus.   – Hy frommelet nochal lang yn syn broeksbûse foar in strippekaart. Hij frommelt nogal lang in zijn broekzak voor een strippenkaart.   – De bussjauffeur wurdt ûngeduldich en begjint fierder te riden. De buschauffeur wordt ongeduldig …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/09/busrin-busloop-grapke-fan-fryslan/

Meer laden