web analytics

Tag: praatmarfrysk

Kat-te-veel (grapke)

  Piet heeft een gruwelijke hekel aan de kat van z’n vrouw.. Pyt hat in grouwéligen hekel oan de kat fan syn frou.   Hij besluit om van dat beest af te raken. Hy beslút om it bist kwyt te reitsjen.   Hij pakt de kat, rijdt zo’n 2 km verder en smijt hem uit …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/12/kat-te-kwaad-grapke/

Kennismaking op een conferentie. (grapke)

  Under in konferinsje kaam it my noflik oan om njonken in tige oantreklike man te sitten. Tijdens een conferentie was ik aangenaam verrast om naast een erg aantrekkelijke man te zitten.   We petearen ek noflik ûnder it iten en wienen beide ûnrêstich mei de taspraken We keuvelden gezellig tijdens het souper en waren …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/10/kennismaking-op-een-conferentie-grapke/

IJdelheid……

Watze zat in een kroeg met een treurig gezicht naar z’n biertje te staren. Watze sit yn in kroech en stoareaget tryst nei syn bierke. Z’n vriend Sjoerd kwam binnen, ging naast Watze zitten en vroeg: “wat scheelt er aan?” Syn freon Sjoerd komt der yn, giet njonken him sitten en freget: ‘Wat is der …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/10/ijdelheid/

leven na de dood (grapke) libben nei de dea

– Trije grinsrjochters besprekke de fraach: “Asto yn de kiste leist, dyn húshâlding en freonen rouwe, wat soesto wolle dat se fan dy sizze?” Drie grensrechters bespreken de vraag: “Als je in de kist ligt, je gezin en vrienden rouwen, wat zou je willen dat ze van je zeggen?” – De earste grinsrjochter antwurdet: “Ik …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/09/leven-na-de-dood-grapke/

Wonderbaarlijke visvangst (grapke) Wûnderlike fiskfangst.

  Boer Jouke sit mei in hammer oan ‘e wetterkant. Boer Jouke zit met een hamer aan de waterkant. Hy sit te dikerjen nei it wetter.  Hij zit geconcentreerd naar het water te kijken. Der komt in auto lâns riden en dy stoppet. Er komt een mooie auto voorbijrijden en die stopt. De automobilist freget …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/08/wonderbaarlijke-visvangst-grapke-wunderlike-fiskfangst/

Koud, hè ? (grapke)

– Siberysk kâld (Siberisch koud) – Yn in konstruksjewurkpleats yn it noarden fan Sibearje is it sa ferskuorrend kâld dat de arbeiders beslute om in deligaasje nei de direkteur te stjoeren. In een constructiewerkplaats in het noorden van Siberië is het zo verschrikkelijk koud dat de arbeiders besluiten om een delegatie naar de directeur te …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/08/koud-he-grapke/

Het antwoordapparaat van moderne opa’s en oma’s.

It antwurdapparaat fan nijmoadrige pakes en beppes. Het antwoordapparaat van moderne opa’s en oma’s.    – Goendei, wy binne op dit stuit net berikber. Mar jo kinne in berjocht efterlitte. Goedendag, wij zijn momenteel niet bereikbaar.Maar U kunt een bericht achterlaten. – Bist ien fan ús bern: toets 1. Ben je een van onze kinderen: …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/07/het-antwoordapparaat-van-moderne-opas-en-omas/

– Fleane (Vliegen) grapke.

– Wiger giet mei syn frou en bern op fakânsje.   Wiger gaat met zijn vrouw en kinderen op vakantie.   – Syn frou Antje, pakt alle koffers stiiffol, tige tsjin Wiger syn sin.   Zijn vrouw Antje, pakt alle koffers propvol, zeer tegen de zin van Wiger.   – By de yncheckbaalje oankaam, seit …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/06/fleane-vliegen-grapke/

Het verstand komt met de jaren – It ferstân komt mei de jierren.

  – Ienris it jier moeten fjouwer âlde skoalmaten, Hotse, Gjalt, Eise en Reinder, elkoar om mei- inoar in noflike jûn te belibjen. Eens per jaar ontmoeten vier oude schoolvrienden, Hotse, Gjalt, Eise en Reinder, elkaar om samen een gezellige avond te beleven. – Doe’t se fjirtich jier waarden, oerleinen se wêr’t se ris in …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/06/het-verstand-komt-met-de-jaren-it-ferstan-komt-mei-de-jierren/

Frjemdlingen (vreemdelingen)

Desennia lyn bestie der yn Afrika it Frânske frjemdlingen-legioen.                         Decennia geleden bestond er in Afrika het Franse vreemdelingen-legioen.   Ast yntekene hiest sietst der jierrenlang oan fêst. Op desertearjen stie de deastraf. Als je getekend had zat je er jaren aan vast. Op deserteren stond de doodstraf.   In Belch, in Fries en in Japanner …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/06/frjemdlingen-vreemdelingen/

o, liewe tyd, hier begin die moeilikgeit

In grapke út Súd-Afrika: ‘O liewe tyd, hier begin die moeilikgeit!’ (een grapke uit Zuid-Afrika)   Twa swarte berntsjes wolle ek blank wêze. Twee zwarte kindjes willen ook blank zijn. Ien pakt in blik ferve en se skilderje elkoar sniewyt. Eentje pakte een blik verf en ze schilderden elkaar sneeuwwit. Mar harren mem wie hjir …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/05/o-liewe-tyd-hier-begin-die-moeilikgeit/

Twillingen/Tweelingen (grapke)

Twillingen. Tweelingen.   Der wie ris in echtpear dat seinige wie mei fjouwer pear twillingen. Er was eens een echtpaar, gezegend met vier paar tweelingen. De earste twa wiene jonges, troch de heit Piter en Repeater neamd. De eerste twee waren jongens, door de vader Peter en Repeater genoemd. De folgjende twa wiene dochters mei …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/05/tweelingen-grapke/

Meer laden