web analytics

Tag: praatmarfrysk

Liftperikels – liftperikelen (grapke)

Op in dei stean wy mei in tal minsken yn ‘e lift en healwei stoppet dat ding. Op een dag staan wij met een aantal mensen in de lift en halverwege stopt dat ding Ik sjoch dêr in list hingjen mei nûmers dy ‘t skille wurde kinne yn needgefallen. Ik zie daar een lijst hangen …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/04/liftperikels-liftperikelen-grapke/

Telefoonrekening (grapke)

  Hege telefoanrekken- Hoge telefoonrekening.   Heit komt thús fan syn wurk, iepent de post, krijt in reade holle en ropt elkenien byelkoar… Vader komt thuis van zijn werk, opent de post, krijgt een rood hoofd en roept iedereen bij elkaar…   “Sa ‘n healwize hege telefoanrekken kin echt net mear. Wat heve jimme wol …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/04/telefoonrekening-grapke/

Een hele toren om Nederlands te praten.

  Hoi Sake, gelukkig ben ik nog op tijd, ik heb er tegenaan gereden. Dat was een hele poepetoer, ik heb zuiver het eind in de bek. Ik ben zo moe als een made. Het was een hele schuiver in de wind op, ik ben helemaal uit de lijken. Onderwijs beluikte de lucht ook nog …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/04/een-hele-toren-om-nederlands-te-praten/

Autoradio gestolen (grapke)

Autoradio gestolen.   JanPiter út Utrecht hie yn syn fakânsje yn Fryslân west. JanPeter uit Utrecht bracht z’n vakantie in Friesland door.   It kontakt mei de Friezen gong wat stroef, want hy en it frysk wienen gjin kameraden. Het contact met de Friezen ging moeizaam, want hij en het Frysk waren geen goede maatjes. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/03/autoradio-gestolen-grapke/

HUILBABY (grapke)

Mooglik  makke troch in nije fruchtberens technology foar âldere froulju hat in 60 jierrige kennis fan ús it libben skonken  oan in lytse poppe. Mogelijk gemaakt door een nieuwe vruchtbaarheidstechnologie  voor oudere vrouwen heeft een 60 jarige kennis van ons het leven geschonken aan een baby. Likernôch in moanne letter gie ik by har op …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/03/huilbaby-grapke/

Sprong van een minaret (grapke)

Sprong fan de minaret In fûleindich bunjee-jumper sjocht yn Marokko in moaie minaret en beslút om dêr in sprong  út te fieren. Hy giet nei de souk en keapet 25 meter spesjaal elastyk, in karabynheak en in learen harnas. Dy middei springt hy foar in grut publyk. Hy fearret werom by 50 sintimeter fan ‘e …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/03/sprong-van-een-minaret-grapke/

De diamanten ring (grapke)

-Sjoukje skille lêstendeis nochal lilk nei de GSM fan har man: “Sytse,  wêr sitsto yn ‘e goedichheid?” Sjoukje belde laatst behoorlijk kwaad naar de GSM van haar man: “Sytze, …. waar zit je in hemelsnaam ?”   -Sytze andere: “Wol leafste, witsto noch fan dat juwelierswinkeltsje wêrsto lang lyn dy diamanten ring seachst, der fuortendaliks …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/02/de-diamanten-ring-grapke/

Efterneikrûperke (grapke)

  Lytse Sake krige in bulte omtinken. Kleine Sake kreeg veel aandacht.   Mar it feroare doe ‘t syn suske Maaike berne waard. Maar dat veranderde toen zijn zusje Maaike werd geboren.   Hy waard nou tige jaloersk, hy moast him mei minder omtinken tefreden stelle. Nu was hij erg jaloers, hij moest tevreden zijn …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/02/efterneikruperke-grapke/

Zwemdiploma’s (grapke)

In Belg hiert yn Earnewâld in kano en peddelt it wetter op. Een Belg huurt in Eernewoude een kano en peddelt het water op.   Hy is al in ein fan ‘e kant en dan slacht syn kano om. Meteen al, midden in de vaart kiept zijn kano om.   De kano riist net wer …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/01/zwemdiplomas-grapke/

KAPITAAL en rente

KAPITAAL EN RENTE (Kaptaal en rinte) In belizzingadviseur stelt de frou foar oan in frijgeselle kollega. Een beleggingsadviseur stelt zijn vrouw voor aan een vrijgezel-collega. Letter hellet dy him efkes oan ‘e kant en freget: “Nim my net kwea ôf dat ik it freegje, mar wêrom bisto mei sa’n lilk wiif troud?” Later neemt deze …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/01/kapitaal-en-rente/

Meteoor

Doe’t ús fleantúch boppe Arizona fleach, fertelde de piloat oer de lânskipskenmerken. Toen ons vliegtuig boven Arizona vloog, gaf de piloot uitleg over de landschapskenmerken. Rjochts fan jo sjogge jo de Meteor-Krater, in grut toeristysk trekplaster fan Noard-Arizona. “Rechts van u ziet u de Meteor-Crater, een grote toeristische trekpleister van Noord-Arizona. Dy krater is ûntstien …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/01/meteoor/

SPREKWURDEN OER JILD (spreekwoorden over geld).

Jild te winnen jout mear nocht as jild te ervjen. It jild, dat rûn is, makket faak siik dat sûn is. Jild dat is de duvel syn dommekracht. Jild is de siel fan ’e oarloch. Dy’t jild hat kin jild winne.   Jild te winnen is in geunst, mar ’t goed te brûken is in keunst. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/12/sprekwurden-oer-jild-spreekwoorden-over-geld/

Meer laden