web analytics

Tag: praatmarfrysk

Hoe te beteljen…..Hoe te betalen? ( grapke)

  In dronken frommeske folslein útklaait, springt yn in taksy fan in Fries. Een dronken vrouw, spiernaakt, springt in de taxi van een Fries.   De sjauffeur syn eagen pûlje út en hy bliuwt nei de frou stoarjen sûnder sels de auto te starten. De chauffeur zijn ogen puilen uit en hij blijft naar de …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/12/hoe-te-beteljen-hoe-te-betalen-grapke/

Een geweldige uitvinding (grapke)

Doe’t NASA astronauten de romte ynstjoerde, ûntdutsen hja  dat in ballpointpinne net wurket by nul-swiertekrêft. Toen NASA astronauten de ruimte instuurde, ontdekten zij dat een ballpointpen niet werkt bij zero-zwaartekracht. Oan it klearjen fan dizze swierrichheid, bestegen de Amerikanen in soad jierren  en 12.000 miljoen dollar. Om het probleem op te lossen, besteedden de Amerikanen …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/12/een-geweldige-uitvinding-grapke-2/

MISVERSTAND (grapke)

    In misferstân.  Een misverstand.   In al flink oansketten man rint de folgjende kroech yn. Een flink aangeschoten man loopt de volgende kroeg in.   Hy sit dêr in hoartsje en gappet de ienige frou oan yn it kafee. Hij zit er een tijdje en gaapt de enige vrouw in het lokaal aan. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/11/misverstand-grapke/

Strâne op in eilân. (gestrand)

  Sjoerd en Harmen wienen strâne op in eilân. Sjoerd en Harmen waren gestrand op een eiland.   Sjoerd raasde: ‘Wy sille hjir stjerre! Wy sille hjir stjerre!’ Sjoerd schreeuwde: ‘Wij gaan hier dood! Wij gaan hier dood!’   Harmen sit berêstend tsjin in beam. Harmen zat gelaten tegen een boom.   Sjoerd seit: ‘Begrypst …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/10/strane-gestrand/

De vaat gedaan (grapke)

Ôfwaskje/Afwassen   In jongkeardel fertelde syn  mem dat hy it famke fan syn dreamen fûn hie. -En jongeman vertelde aan zijn moeder dat hij het meisje van zijn dromen had ontmoet. Hy frege har: Wat moat ik no dwaan? -Hij vroeg haar: Wat moet ik nu doen? Syn mem krige in ynfal: Wêrom stjoerst har …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/10/de-vaat-gedaan-grapke/

Gebedsgenêzing

Gebedsgenêzing Gosse hie foar it earst fan syn libben in foarstelling bywenne fan de heldersjende Jomanda. Gosse had voor het eerst in zijn leven een show meegemaakt van helderziende Jomanda. Jomanda kaam op him ôf, lei har hannen op syn holle en sei mei lûde stim: ‘Jo sille rinne!’ Jomanda kwam naar hem toe, legt haar …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/10/gebedsgenezing/

GATGRAVERIJ

  In opsichter yn België freget oan ien fan syn arbeiders om in gat te graven fan twa meter djip. Een opzichter in België vraagt aan een van zijn arbeiders om een gat te graven van twee meter diep.   It wurk is dien, de opsichter komt te sjen en seit dat er in flater makke hat. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/07/gatgraverij/

Lod-earen ( grapke FLAPOREN)

Ik wie ferpleechster op ‘e kreamôfdieling fan it sikehûs. Ik was verpleegster op de kraamafdeling van het ziekenhuis.   Op in dei naam ik in pas berne popke, in jonkje, mei nei de keamer dêr ‘t syn heit yn spanning siet te wachtsjen. Op een dag nam ik een pas geboren baby, een jongetje, mee …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/06/lod-earen-grapke-flaporen/

Sûkerfrij (Grapke suikervrij).

    Geart syn frou Nynke frege him om op de weromreis efkes by de supermerk oan te gean om in mingel frisdrinken en in pak sûker te keapjen. Geert’s vrouw Nynke vroeg hem om op de terugweg even bij de supermarkt aan te gaan om een liter frisdrank en een pak suiker te kopen.   …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/06/sukerfrij-grapke-suikervrij/

Ôfkuollings-momint (grapke: afkoelings-moment)

  Wytse hie in pappegaai krige op syn jierdei. Wytse had een pappegaai op zijn verjaardag gekregen. It bist stelde him oan, hie in min sin en flokte. Het beest stelde zich aan, was humeurig en vloekte. Wytse die o sa syn bêst de fûgel syn gedrach te feroarjen, mar neat holp. Wytse deed erg …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/05/ofkuollings-momint-grapke-afkoelings-moment/

Ferhaal fan in misjonaris (grapke: Verhaal van een missionaris)

  Ik doopte ris in indiaan en sei tsjin him: ‘Tenei hjitsto Fransisko en net mear Ljochte Moanne.’ Ik doopte eens een indiaan en zei tegen hem: ‘Voortaan heet je Francisco en niet meer Lichte Maan’.   Ik fertelde noch mear dingen en ek dat hy op freed net fleis, mar fisk ite moast. Ik …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/04/ferhaal-fan-in-misjonaris-grake-verhaal-van-een-missionaris/

Een nat zandpad-In wied sânreed (grapke)

Gauwe rydt mei syn wein op in sânreed troch de  Fryske wâlden. Gauwe rijdt met een wagen op een zandpad  door de Fiese wouden. Hy komt foar in fikse dobbe te stean. Hij komt voor een flinke waterplas te staan. Njonken it paad yn ‘e greide is in daam mei in hikke. Efter de hikke …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/04/een-nat-zandpad-in-wied-sanreed-grapke/

Meer laden