web analytics

Tag: praatmarfrysk

Fryske sei-siswizen (deel 14)

  KLIK HIER 168- Dit is djoere branje, sei de man en hy lei de fioele op it fjoer. Dit is dure brandstof, zei de man, en hij legde zijn viool op het vuur. 167- Dy’t it breed hat, lit it breed hingje, sei de jonge, en hy hie syn heite himd oan. Wie het breed …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/12/fryske-sei-siswizen-deel-4/

LLL sei-siswizen, deel 3 (vrijmoedig vertaald)

  Klik hier om te luisteren naar >    sprekwurden 145 – 156. KLIK HIER   156. Je ite hiel wat op op sa’n jûn, sei de man en doe naam er it safolste stikje tsiis. Je eet heel wat op op zo’n avond, zei de man en hij nam het zoveelste stukje kaas.   155. Alde …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/11/lll-sei-siswizen-deel-3-vrijmoedig-vertaald/

FRYSKE SPREKWURDEN, dozyn 12.

KLIK HIER 144.  De hinnen dy’t it lûdst keakelje lizze dêrom net de grutste aaien.          De kippen die het luidst kakelen, leggen niet perse de grootste eieren. 143. It is better fan in soere appel te biten as fan toarst te fersmachtsjen. Het is beter van een zure appel te eten, dan te sterven …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/10/fryske-sprekwurden-dozyn-12/

Fryske sei-siswizen, deel 2 ( vrijelijk vertaald)

KLIK HIER 120. Ik ha der neat op tsjin dat it tsjuster is, sei de man, mar ik moat wol wat sjen kinne. Ik heb er niets op tegen dat het donker is, zei de man, maar ik wil wel wat kunnen zien. 119. It âlde guod moat earst tenein, sei de jonge en hy …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/08/fryske-sei-siswizen-deel-2-vrijelijk-vertaald/

SIMMERDEI …. SIMMERSINNE …. SIMMERSIN

                                      Rûzjende brâning. Sinnestrielen op myn hûd; Yn ’t neat fersinke.     Omzetting Jurjen van der Meer. WAAR ROOK IS, IS VUUR > Poëzie van de auteur

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/08/simmerdei-simmersinne-simmersin/

FRYSKE SPREKWURDEN, dozyn 9 ( vrijelijk vertaald)

  KLIK HIER     108. Dien wurk jout noflik rêsten. Na gedane arbeid is het genoeglijk rusten. 107. ‘t Is mei sizzen net te dwaan. Praatjes vullen geen gaatjes. 106. Gjin wurk, gjin hunich. Geen werk, geen honing. No bees no honey, no work no money. 105. Wat sjonge, omdideldeintsje en net folle wurk …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/08/fryske-sprekwurden-dozyn-9-vrijelijk-vertaald/

Fryske sei siswizen, deel 1 ( vrijelijk vertaald )

  KLIK HIER  96. Alle bytsjes helpe, sei ’t wiif en hja treau it skip mei de stopnuddel. Alle beetjes helpen, zei de vrouw en ze duwde het schip aan met een stopnaald. 95. Brûk dyn ferstân mokses, sei de man en hy smiet de kompjûter de doar út. Gebruik je verstand sukkel, zei de …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/07/fryske-sei-siswizen-deel-1-vrijelijk-vertaald/

FRYSKE SPREKWURDEN, dozyn 7 (oer dyn tosken en kiezzen)

  Beluister dit dozijn, KLIK HIER  SÛNENS BEGJINT YN ‘E MÛLE                           GEZONDHEID BEGINT IN DE MOND   84. It is mei sizzen net te dwaan, sei toskedokter Betten en hy skreau in hege rekken.        Praatjes vullen geen gaatjes, zei tandarts King en schreef een forse rekening. 83. As it lok him fan dy ôfkeart …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/07/fryske-sprekwurden-dozyn-7-oer-dyn-tosken-en-kiezzen/

LLL-SPREKWURDEN, dozyn 6. TAALHULP.

KLIK HIER 72. Blaffende hûnen sliepe net.  Blaffende honden slapen niet. 71. Skieding: fan hûs en hûn ferdreaun. Scheiding: van huis en hond verdreven. 70. In hûnehok is net it bêste plak om de woarst te bewarjen. Een hondenhok is niet de beste plaats om de worst te bewaren. 69. Elk bist syn wille, sei …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/07/lll-sprekwurden-dozyn-6-taalhulp/

FRYSKE SPREKWURDEN, dozyn 5 (over de LIEFDE)

VOOR DE UITSPRAAK VAN HET FRYSK:  KLIK HIER   60. De leafde is blyn. Liefde is blind. 59. Alde leafde rustket net. Oude liefde roest niet. 58. Leafde yn ‘e hûs is as sinneskyn. Liefde in huis is als zonneschijn. 57. Leafde is de swiete lêst fan it libben. Liefde is de zoete last van …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/06/fryske-sprekwurden-dozyn-5-over-de-liefde/

FRYSKE SPREKWURDEN, dozyn 4.

dozyn 4, sprekwurden37-48  KLIK HIER ‘Ik  preekje hjoed allinnich foar de sliepers’, sei dûmny. ‘De oaren kinne har wol deljaan’. Ik preek vandaag alleen voor de slapers’, zei de dominee. ‘De anderen kunnen wel gaan slapen. ‘In bêst middel foar de mûzen’, sei de boer, doe stiek er de skuorre yn ‘e brân. ‘Een goed middel tegen …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/05/fryske-sprekwurden-dozyn-4/

FRYSKE SPREKWURDEN, dozyn 2.

KLIK HIER   13. In jûn hynder moat men net yn ‘e bek sjen.  Een gegeven paard moet je niet in de bek kijken. 14. De hynders dy’t de hjouwer fertsjinje, krije se net altyd.   De paarden die de haver verdienen, krijgen dat niet altijd. 15. Wite hynders hawwe in bulte strie nedich. Witte paarden hebben veel …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/05/fryske-sprekwurden-dozyn-2/

Meer laden