web analytics

Tag: praatmarfrysk

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 28

  KLIK HIER:                 KLIK HIER: Elke afbeelding, dus ook elke spreuktegel op deze site, kan worden gedeeld. Even selecteren, kopiëren en plakken in een e-mail.     Love is heavenly, but it can hurt like hell. Leafde is himelsk, mar kin sear dwaan as de hel.      Liefde is hemels, maar kan pijn doen …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/08/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-27/

Vliegangst (grapke)

It fleantúch is krekt de loft yn gien. Het vliegtuig is pas opgestegen.   Goasse hat syn seatbelt noch om mar byt op ‘e neilen en faget hieltyd de foarholle ôf. Goasse heeft z’n seatbelt nog om maar bijt op zijn nagels en veegt telkens zijn voorhoofd af.   In stewardess sjocht der in skoftke …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/03/vliegangst-grapke/

Hurdrinhoanne-Hardloophaan (grapke).

Hurdrinhoanne  –  Hardloophaan.   -Jelle rydt, mei in gong fan 80 km yn it oere, it doarp út.  Jelle rijdt met een snelheid van 80 km per uur het dorp uit.   -Dan sjocht er yn de efterútrydspiegel in hoanne, dy’t him ynhelje wol. Dan ziet hij in zijn achteruit-rijspiegel een haan, die hem wil …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/12/hurdrinhoanne-hardloophaan-grapke/

Even bellen ( grapke)

– In boer sit yn in doarpskafee noflik oan ‘e bar in buorreltsje te drinken. Een boer zit in een dorpscafé genoeglijk aan de bar een borreltje te drinken. – Neist him stiet in sakeman, dy’t oanienwei ûngeduerich mei twa 2-euromuntstukken op de bar tikket. Naast hem staat een zakenman, die constant ongedurig met twee …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/08/even-bellen-grapke/

De bushalte (grapke, taalhulp).

Der stiet in frommeske mei ljocht hier te wachtsjen by in bushalte wylst in polysje foarby komt en freget: ‘Mefrou, kin ik jo earne mei helpe?’ Er staat een blondje te wachten bij een bushalte terwijl een agent komt voorbij en vraagt: ‘Mevrouw, kan ik u ergens mee helpen?   ‘Jawol,’seit de blondine: ‘hokfoar bus moat ik nimme …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/06/de-bushalte-grapke-taalhulp/

Yn kalk en semint ( grapke: in kalk en cement)

  Der komt in man by de dokter. Een man komt bij de dokter.   Seit de dokter: ‘Jo hawwe nierstiennen, kalk yn ‘e bloedfetten en jo hawwe wetter yn ‘e knibbels.’ Zegt de dokter: ‘U heeft nierstenen, kalk in uw bloedvaten. En u heeft water in de knieën”.   It andert fan de pasjint …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/04/yn-kalk-en-semint-grapke-in-kal-en-cement/

ROTONDE (grapke)

In Belch komt dronken fan in feestje. Een Belg komt bezopen van een feestje.   In polysjeman hâldt syn auto tsjin en seit: ‘Alkoholtest!’ Een politieagent houdt zijn auto tegen en zegt : ‘Alcoholtest!’   De man andert: ‘Wol, ferd….As ik dy 10 euro jou, litst my dan gean? – Nee. Goed, 20 Euro dan?’ …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/03/rotonde-grapke/

In net te liuwen jacht ferhaal ( Een ongeloofwaardig jachtverhaal) GRAPKE.

Trije freonen prate mei elkoar ôf op readwyld jacht te gean. Drie vrienden spreken met elkaar af om op herten te gaan jagen. De iene is in sakeman, de oare in dokter en de tredde in predikant. De een is een zakenman, de andere een dokter en de derde is predikant. Wylst se yn it …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/03/een-ongeloofwaardig-jachtverhaal-grapke/

Kneppelfreed (Nachtelijk bezoek, grapke)

  In frou kaam jûns let thus, hiel stil docht se de doar fan har sliepkeamer iepen. Een vrouw kwam ’s avonds laat thuis, heel zachtjes deed ze de deur van haar slaapkamer open.   Der stutsen fjouwer fuorten ûnder de tekkens út. Er staken vier benen onder de dekens uit.       Se pakte …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/02/besite-by-nacht-nachtelijk-bezoek-grapke/

Bril vergeten (grapke: bril fergetten)

  Op fakânsje yn Spanje besiket in âlder stel Madrid. Op vakantie in Spanje bezoekt een bejaard echtpaar Madrid.   Nei’t hja yn in restaurant west hienen, komt de âldere frou der efter, dat hja har bril dêr lizze litten hat. Na bezoek aan een restaurant komt de oude dame er achter, dat zij haar …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/02/bril-vergeten-grapke-bril-fergetten/

DIEFSTAL (grapke)

Op it Fryske plattelân steane twa buorlju mei-elkoar oer de dieverij fan húsbrânoalje út in opslachtank te praten. Op het Friese platteland staan twee buren staan met elkaar te praten over de diefstal van huisbrandolie uit hun opslagtank.   Wiebe: Dat is no de twadde kear yn 4 jier Wiebe: Dat is nu de tweede …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/12/diefstal-grapke/

pyk&pyk

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/12/pykpyk/

Meer laden