web analytics

Tag: meer

JE LACH ( gedicht)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/06/je-lach-gedicht/

Gedicht voor de zondag (drietalige taalhulp)

RUST rest on the water  when the night bannes the daylight  with a bright full moon. rêst oer it wetter    as de nacht de dei ferdriuwt   mei ’n folle moanne  rust op het water   als de nacht de dag verdrijft   met een volle maan    

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/03/gedicht-voor-de-zondag-drietalige-taalhulp/