web analytics

Tag: LOOC

Meteoor

Doe’t ús fleantúch boppe Arizona fleach, fertelde de piloat oer de lânskipskenmerken. Toen ons vliegtuig boven Arizona vloog, gaf de piloot uitleg over de landschapskenmerken. Rjochts fan jo sjogge jo de Meteor-Krater, in grut toeristysk trekplaster fan Noard-Arizona. “Rechts van u ziet u de Meteor-Crater, een grote toeristische trekpleister van Noord-Arizona. Dy krater is ûntstien …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/01/meteoor/

De Friese taal (frysk) leren en spreken?

Op een aardige, eenvoudige en voordelige  manier kunt u hier middels inspreekbestanden iets opsteken van het Frysk, de Friese taal. Friese SPREEKWOORDEN (30 dozijn) Het geheel bestaat uit zo’n 360 Friese spreekwoorden of gezegden in blokjes van een dozijn. Boven dozijn 1 t/m dozijn 30 treft u een aanklikbaar MP3-bestand. U kunt deze oeroude en mooie …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/04/de-friese-taal-frysk-leren/

FRYSKE SPREKWURDEN en SEI-SISWIZEN, diel 26

KLIK HIER VOOR DE UITSPRAAK   312. Ek tsjustere wolken kinne net lang hingjen bliuwe. Ook donkere wolken kunnen niet lang blijven hangen. 311. Under in steand seil is it maklik kloetsjen. Onder een staand zeil is het gemakkelijk bomen. 310. Wa’t troch it fjoer flein is, sil net troch de sinne rane. Wie door …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/09/fryske-sprekwurden-en-sei-siswizen-diel-26/

FRYSKE SPREKWURDEN, dozyn 9 ( vrijelijk vertaald)

  KLIK HIER     108. Dien wurk jout noflik rêsten. Na gedane arbeid is het genoeglijk rusten. 107. ‘t Is mei sizzen net te dwaan. Praatjes vullen geen gaatjes. 106. Gjin wurk, gjin hunich. Geen werk, geen honing. No bees no honey, no work no money. 105. Wat sjonge, omdideldeintsje en net folle wurk …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/08/fryske-sprekwurden-dozyn-9-vrijelijk-vertaald/

FRYSKE SPREKWURDEN, dozyn 5 (over de LIEFDE)

VOOR DE UITSPRAAK VAN HET FRYSK:  KLIK HIER   60. De leafde is blyn. Liefde is blind. 59. Alde leafde rustket net. Oude liefde roest niet. 58. Leafde yn ‘e hûs is as sinneskyn. Liefde in huis is als zonneschijn. 57. Leafde is de swiete lêst fan it libben. Liefde is de zoete last van …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/06/fryske-sprekwurden-dozyn-5-over-de-liefde/

FRYSKE SPREKWURDEN, dozyn 3.

 Dozijn 3 – sprekwurden25-36  KLIK HIER 25.‘De wierheid is hurd’, sei de man en hy sloech syn wiif mei de bibel op ‘e kop.  ‘De waarheid is hard”‘ zei de man en hij sloeg zijn vrouw met de bijbel op het hoofd.   26.‘Ik sjoch op gjin hûndertsje’, sei de man en hy seach yn it …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/05/fryske-sprekwurden-dozyn-3/

FRYSKE SPREKWURDEN, dozyn 2.

KLIK HIER   13. In jûn hynder moat men net yn ‘e bek sjen.  Een gegeven paard moet je niet in de bek kijken. 14. De hynders dy’t de hjouwer fertsjinje, krije se net altyd.   De paarden die de haver verdienen, krijgen dat niet altijd. 15. Wite hynders hawwe in bulte strie nedich. Witte paarden hebben veel …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/05/fryske-sprekwurden-dozyn-2/

FRYSKE SPREKWURDEN, dozyn 1

https://translate.google.nl/   Voor het beluisteren van dit eerste dozijn Friese spreekwoorden (LLL-methode) KLIK HIER >  BOERDERIJLEVEN 1.  Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries.       Boter, roggebrood en groene kaas, wie dat niet kan zeggen is geen echte Fries. 2.  De mearwearde fan it libben sit him yn it genietsjen. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/04/fryske-sprekwurden-dozyn-1/

Glazenwassersgrapke

Glazenwassersgrapke Twa grutte olferts, Wybe en Gjalt, út Bûtenpost ha in gat yn ‘e merke fûn. Twee sukkelaars, Wiebe en Gjalt, uit Buitenpost hebben een gat in de markt gevonden.  Se waskje folle goedkeaper as in oar de glêzen fan de hege kantoargebouwen yn it sintrum fan Ljouwert. Ze wassen veel goedkoper dan anderen de ramen …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/glazenwassersgrapke/

Meer laden