web analytics

Tag: liederen

Reizger’s Turfstekkersdream ( taalhulp)

    Turfstekkers dream Ik seach in fracht fan in turfenboer, op in tsjalk, earmoedich en leech. Ik dreamde doe fan in grut gebiet, stapels fean fan meters heech. Fjouwer man oan ‘ e top op it flak brune goud, in gloarje foar elkenien. Yn tsjinst fan ‘e steat of in goed ryk man, it …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/09/reizgers-turfstekkersdream-taalhulp/

Reuring út Fryslân: DE STOARM

  Clip voor de Friestalige single  ‘De Stoarm’ (liet 2014) uit het album Weima & vd Werf yn it Frysk. De illustraties zijn  gemaakt door Richard Bos. I am a thinker, I am a master in my job Ik bin in tinker, ik bin in master yn myn fak  Ik ben een denker, ik ben een meester in mijn vak –Look out the window, sit on the window-sill Sjoch út it finster, ik sit op ‘t  finsterbank Ik kijk uit het raam, zit op de vensterbank -I am a plant that grows and always  blooms  Ik bin in plant dy’t groeit en altyd bloeit Ik ben een plant die groeit en altijd bloeit -But also angry …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2014/08/reuring-ut-fryslan-de-storm/

Anneke Douma met het SWALKERSLIET yn Noardewyn fan Omrop Fryslân.

  – Swalkersliet – YouTube Gezongen door Anneke Douma. Tekst: Jogchem Dijkstra  http://www.youtube.com/watch?v=7dvOWz9sV3E Anneke Douma, hier op de hoes van haar nieuwe CD. Swalkersliet Refr: Alle swalkers komme ienris thûs Alle nachten gean, foarby. Do kinst hiel myn hert en siel En ik ferdwaal soms yn de grutte wrâld want ik bin as glês en …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/01/anneke-douma-met-het-swalkersliet/