web analytics

Tag: lied

IJspret in Friesland

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/01/ijspret-in-friesland/

Fûgels (Vogels door Twarres)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/10/fugels-vogels-door-twarres/

IT MIENSKIPSLIET

Uit de Friese mienskip is een lied opgeborreld: een officieus lied voor LWD2018: getiteld Leeuwarden Culturele Hoofdstad Van Mijn Dromen. KLIK HIER VOOR HET OUDERE TWEETALIGE MIENSKIPSLIET   MEDELANDERLIED  WIJ NEDERLANDERS  MEILANNERLIET WY NEDERLANNERS

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/06/it-mienskipsliet/

Liet fan de Fluiter (naar een tekst uit de eerste eeuw)

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/05/liet-fan-de-fluiter-naar-een-tekst-uit-de-eerste-eeuw/

De stoarm ( liet fan Weima & vd Werf )

I am a thinker, I am a master in my job Ik bin in tinker, ik bin in master yn myn fak  Ik ben een denker, ik ben een meester in mijn vak   –Look out the window, sit on the window-sill Sjoch út it finster, ik sit op ‘t  finsterbank Ik kijk uit het …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/02/de-stoarm/

Ik haw in dream ( Anneke Douma)

Tekst:  Marijn v/d Berg  Zang: Anneke Douma ABBA I have a dream, a song to sing Ik heb een droom, een lied om te zingen To help me cope with anything Om me te helpen met alles om te gaan If you see the wonder of a fairy-tale Als je het wonder van een sprookje …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/01/ik-haw-in-dream-anneke-douma/

Jûnbea-avondgebed in het FRYSK (taalhulp)

  KLIK HIER OM HET LIED TE BELUISTEREN   Jûnbea (avondgebed)     Lit my noait Jo grûn ferlitte. Stean my troch Jo lijte by.   Jou dat al myn ierdske, bliidskip en eangst  gjin belang mear hawwe foar my.     Zie voor de complete tekst van dit bericht op FAN. Ga naar >  http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/11/gebed-in-het-frysk/   …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/09/avondgebed-in-het-frysk-taalhulp/