web analytics

Tag: kruipt

Efterneikrûperke (grapke)

  Lytse Sake krige in bulte omtinken. Kleine Sake kreeg veel aandacht.   Mar it feroare doe ‘t syn suske Maaike berne waard. Maar dat veranderde toen zijn zusje Maaike werd geboren.   Hy waard nou tige jaloersk, hy moast him mei minder omtinken tefreden stelle. Nu was hij erg jaloers, hij moest tevreden zijn …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/02/efterneikruperke-grapke/