web analytics

Tag: humor

Een Duitser, een Hollander en een Fries…(grapke)

In Dútser, in Hollander en in Frysk sitte yn de kroech. Seit de Dútser: ‘Meine Frau kann in 7 secunden von 0 bis 100’. Een Duitser, een Hollander en een Fries zitten in de kroeg. Zegt de Duitser:  ‘Meine frau kann in 7 secunden von 0 bis 100’. Oh, seit de Hollander, hoe dat sa? Duitser: …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/06/een-duitser-een-hollander-en-een-fries-grapke/

Friese gezegden over het schaatsen.

  Men moat djip gean, sei de hurdrider, en hy skeat it wek yn.   Je moet diep gaan”, zei de hardrijder, en hij schoot in een wak. Fierder nei Ljouwert? Dat is te fier, sei de alvestêderider. Yn ‘e omkriten fan Boalsert gean ik wer werom. Verder naar Leewarden? Dat is té ver, zei de …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/02/friese-gezegden-over-het-schaatsen/

Pine yn ‘e holle – Hoofdpijn (grapke)

Us freonen, Henk en Florense, wenje alle woansdei te jûnen koar-oefeningen by. Onze vrienden, Henk en Florence, wonen elke woensdagavond koor-oefeningen bij.   Nei de tiid komme se faak mei de oare koarleden yn in restaurant byelkoar. Nadien komen ze vaak met hun mede-koorleden bijeen in een restaurant.   Florense hie ûntdekt dat se, alle …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/05/pine-yn-%e2%80%98e-holle-hoofdpijn-grapke/

open-hart-operatie (tweetalig grapke)

In monteur helle in silinderkop fan in Harley Davidson útelkoar, doe’t in bekende hertsjirurch de wurkpleats yn rûn…… Een monteur demonteerde een cilinderkop van een Harley Davidson toen een bekende hartchirurg zijn werkplaats binnenliep…………. De  hertsjirurch wachte oant de monteur tiid hie om efkes nei syn motor te sjen. De  hartchirurg wachtte totdat de monteur tijd had om …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/05/open-hart-operatie/

Vergee 80 heid (grapke)

In âldere man giet op in jûn te iten by in âldfreon. Een oudere man gaat op een avond uit eten bij een oude vriend.   De hiele jûn is er djip ûnder de yndruk fan de wize, wêrop’t syn maat syn frou oansprekt: leave skat, hertsje, ensafuorthinne. De hele avond is hij bijzonder onder …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/06/vergeetachtigheid-grapke/

Vakantiebestemming- Fakânsjebestimming.

     Twee Hollanders zitten samen een biertje te drinken. – Twa Hollanners sitte tegearre in bierke te drinken.     Vraagt de een ‘waar ga jij heen op vakantie dit jaar’ ? – Freget de iene ‘wêr giesto hinne mei fakânsje dit jier’ ?     ‘Ik ga naar Aantocht’, zegt die ander. – ‘Ik gean …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/04/vakantiebestemming-fakansjebestimming/

COSMETISCH (grapke)

KOSMETYSK COSMETISCH – In frou kocht it alder-aldernijste kosmetyske produkt, oanpriizge om ek har jierren jonger lykje te litten. Een vrouw kocht het aller-allernieuwste cosmetische product, aangeprezen om ook haar jaren jonger te laten lijken. – Hja brûkte de krêm in skoftsje, gong foar de spegel sitten en beseach har gesicht. Ze gebruikte de crême …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/03/cosmetisch-grapke/

Bij de kapper (grapke)

NEI DE KAPPER NAAR DE KAPPER   In man en in lyts jonkje kamen tegearre in kapperssaak yn. Een man en een kleine jongen kwamen samen een kapperszaak binnen.   Nei’t de man de folsleine behanneling ûndergien hie – skeare, waskje, manikuere, knippe, ensfh. – sette er de jonge yn ‘e stoel del. Nadat de …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/03/bij-de-kapper-grapke/

OPENHEID (grapke)

  OPEN OP ZONDAG – IEPEN OP SNEIN Een meisje uit een Fries dorpje ging op een mooie zondag een eindje wandelen. – In famke út in Frysk doarpke gong op in moaie snein in eintsje te kuierjen.      Verbaasd zag ze in het bos een parachutespringer aan een boom hangen. – Ferheard seach …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/11/openheid-grapke/

Horloge-werpen (grapke)

 Horloge-werpen…..  Horloazje goaie     Piet, Kees en Ronald houden een wedstrijdje. – Pyt, Kees en Ronald hâlde in wedstrydsje.   Ieder gooit om de beurt zijn horloge van een flat en moet dan naar beneden rennen om het op te vangen. – Elk goait om bar syn horloazje fan in flat en moat dan nei …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/10/horloge-werpen-grapke/

Foutmelding (grapke)

  Foute meting. – Ferkearde mjitting —————————————————————————————————————–    Een vrouw gaat naar de dokter voor een jaarlijks onderzoek. – In frou sil nei de dokter foar it jierlikse ûndersyk.   De dokters-assistente begint met de standaard-procedure. – De doktersassistinte begjint mei de standertproseduere.    Hoeveel weegt U ?, vraagt ze. – “Hoefolle weagje jo?”, freget …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/10/foutmelding-grapke/

Babygewicht (grapke)

– In ljochthierrige komt mei in lytse poppe op ‘e earm it konsultaasjeburo yn en freget oft it berntsje weage wurde kin.  Een blondine komt met een baby op haar arm het consultatiebureau binnen en  vraagt of het kindje gewogen kan worden.  – De ferpleechkundige andert: “Sorry mefrou, de berneskealje is kapot. De verpleegkundige antwoordt: …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/09/babygewicht-grapke/

Meer laden