web analytics

Tag: hemel

Liggend op zacht mos (klankbeeldgedicht)

    Voor toevoeging van PianoTweet Love-Yourself van Joost Brands  KLIK HIER:

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/22850/

leven na de dood (grapke) libben nei de dea

– Trije grinsrjochters besprekke de fraach: “Asto yn de kiste leist, dyn húshâlding en freonen rouwe, wat soesto wolle dat se fan dy sizze?” Drie grensrechters bespreken de vraag: “Als je in de kist ligt, je gezin en vrienden rouwen, wat zou je willen dat ze van je zeggen?” – De earste grinsrjochter antwurdet: “Ik …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/09/leven-na-de-dood-grapke/

Bijna getrouwd (Hast troud, grapke)

– Underweis nei harren brulloft, ferûngelokket in jong katolyk steltsje by in needlottich auto-ûngelok. Onderweg naar hun bruiloft, verongelukt een jong katholieke stelletje bij een fataal auto-ongeluk. – It dêrnei folgjende stuit steane se foar de himelpoarte wêr’t se op Petrus wachtsje om harren tagong te jaan. Het volgende moment bevinden ze zich voor de …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/08/bijna-getrouwd-hast-troud-grapke/