web analytics

Trefwoord archief: grapke

De slangefretter (grapke: de slangenvreter)

Dronken Watze rint op strjitte mei in doaze mei gatten der yn. Dronken Watze loopt op straat met een doos met gaten erin. Hy komt dronken Sytse tsjin en dy freget: “Wat hasto dêr yn dy doaze, Watze?” Hij komt dronken Sietse tegen en die vraagt: “Wat heb jij in die doos, Watze?” “Dat is …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/08/de-slangefretter-grapke-de-slangenvreter/

GORGELREMEDIE (grapke)

– GUORRELREMEEDZJE – Frou Adema komt by de dokter, bûnt en blau slein… Mevrouw Adema komt bij de dokter, bont en blauw geslagen… – Dokter Joustra: ‘Wat is der bard?’ Dokter Joustra: ’Wat is er gebeurd?’ – Frou Adema: ‘Dokter, elke kear as myn man dronken thúskomt, krij ik in wan op ‘e bealch…’ Mevrouw …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/07/gorgelremedie-grapke/

Hoe je heette…..(grapke)

Twa âlde mantsjes wienen al jierren lang befreone. Twee oudjes waren al tientallen jaren bevriend. Yn al dy jierren hienen se tegearre in soad dien en hiel wat belibbe. In al die jaren hadden ze tesamen veel gedaan en avonturen beleefd. Hjoed de dei wie it kontakt eigentlik beheind ta alle wiken in spultsje kaarte. Tegenwoordig …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/07/hoe-je-heette-grapke/

DE SKONK (het been: grapke)

– In frou, al behoarlik op leeftiid, stroffele en foel. Har skonk docht tige sear. Een mevrouw, al behoorlijk op leeftijd, struikelde en viel. Haar been doet flink pijn. – Se moat nei dokter en dy wuollet har skonk stevich yn it ferbân. Ze moet naar dokter en deze wikkelt haar been stevig in het …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/07/de-skonk-het-been-grapke/

Schoonmoeder gestorven (grapke)

Twa freonen moeten elkoar op ‘e dyk.Twee vrienden ontmoeten elkaar op straat. Seit de iene: ‘Hearkens, ik hearde dat dyn skoanmem stoarn is. Wat hie se?’ Zegt de ene: ‘Goh, ik hoorde dat je schoonmoeder is gestorven. Wat had ze?’ ‘Och, wat sieraden, in âlde tv en wat sparsinten…’ ‘Och, wat sieraden, een ouwe tv …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/06/schoonmoeder-gestorven-grapke/

De pijp uit (grapke)

De piip út De pijp uit Sibbele siet by pake op ‘e skurte, wylst dy besocht om mei in lúsjefer syn piip op te stekken. Sibbele zat bij opa op schoot, terwijl die probeerde om met een lucifer zijn pijp aan te steken. Sibbele blies de lúsjefer út. Sibbele blies de lucifer uit. Dit waard …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/06/de-pijp-uit-grapke/

FERSIN

FERSIN (VERGISSING) Yn Amsterdam waard in polysjeman nei in nochal lûd feest stjoerd fan Fryske frouwen om harren del te bêdzjen. In Amsterdam werd een agent gestuurd om een lawaaiig partijtje van Friese vrouwen tot bedaren te brengen. Doe’t er it sealtsje yn rûn, lutsen inkele dames him syn boppeklean út en in stel naaide …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/05/fersin/

Blinde geleidehond (grapke)

Bline hûnen Der rinne twa mannen mei harren hûnen by in kroech lâns. Er lopen twee mannen met hun honden langs een kroeg. De iene hat in labrador en de oare in chihuahua. Eentje heeft een labrador en de ander een chihuahua. De mannen hawwe der wol sin oan om in bierke te drinken yn …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/05/blinde-geleidehond-grapke/

Het biechthokje (grapke)

It bychthokje In Roomske Fries sil yn syn fakânsje yn Brugge nei jierren wer ris te bychten. Een katholieke Fries ging tijdens zijn vakantie in Brugge na jaren weer eens biechten. Yn it bychthokje fynt hy in kompleet ynrjochte kroech mei in Guiness taap. In de biechtruimte trof hij een compleet uitgeruste kroeg aan met …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/05/het-biechthokje-grapke/

Stjerkes (Sterretjes, grapke)

-In âldere frou stapte nei de MOS (Maatskiplike Ûndernimming Smellingerlân) foar kompjûterhelp. Een oudere vrouw stapte naar de MOS (Maatschappelijke Onderneming Smallingerland) voor computerhulp. -Yn de kompjûterseal lei se har probleem foar oan in ynstrukteur.  In de computerzaal legde zij haar probleem voor aan een instructeur. -„It  probleem is, dat as ik myn wachtwurd yntypt …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/05/stjerkes-sterretjes-grapke/

twataligens (grapke) tweetaligheid

De famylje mûs sit gesellich oan de breatafel. Het gezin Muis zit gezellig aan de ontbijttafel. Komt der in kat oanrinnen. Komt er een kat aangelopen. Heit Mûs skrikt, giet stean, begjint te blaffen en de kat draaft wer fuort. Pa Muis schrikt, staat op, begint te blaffen en de kat holt weer weg. Doe’t …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/05/twataligens-grapke-tweetaligheid/

Europeeske anekdoate oer de Nederlânske automobilist.

‘Wat krijt in Nederlanner as er trije kear foar syn rydbewiis sakke is?’ ‘Wat krijgt een Nederlander als hij driemaal voor zijn rijbewijs gezakt is?’ ‘In giel kenteken en in stikker NL (Noch Learend). ‘Een geel kenteken en een stikker NL (Nog Lerend). En om der wis fan te wêzen dat er net te hurd …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/04/europeeske-anekdoate-oer-de-nederlanske-automobilist/

Laad meer