web analytics

Trefwoord archief: grapke

Wonderbaarlijke visvangst (grapke) Wûnderlike fiskfangst.

  Boer Jouke sit mei in hammer oan ‘e wetterkant. Boer Jouke zit met een hamer aan de waterkant. Hy sit te dikerjen nei it wetter.  Hij zit geconcentreerd naar het water te kijken. Der komt in auto lâns riden en dy stoppet. Er komt een mooie auto voorbijrijden en die stopt. De automobilist freget …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/08/wonderbaarlijke-visvangst-grapke-wunderlike-fiskfangst/

Koud, hè ? (grapke)

– Siberysk kâld (Siberisch koud) – Yn in konstruksjewurkpleats yn it noarden fan Sibearje is it sa ferskuorrend kâld dat de arbeiders beslute om in deligaasje nei de direkteur te stjoeren. In een constructiewerkplaats in het noorden van Siberië is het zo verschrikkelijk koud dat de arbeiders besluiten om een delegatie naar de directeur te …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/08/koud-he-grapke/

Het antwoordapparaat van moderne opa’s en oma’s.

It antwurdapparaat fan nijmoadrige pakes en beppes. Het antwoordapparaat van moderne opa’s en oma’s.    – Goendei, wy binne op dit stuit net berikber. Mar jo kinne in berjocht efterlitte. Goedendag, wij zijn momenteel niet bereikbaar.Maar U kunt een bericht achterlaten. – Bist ien fan ús bern: toets 1. Ben je een van onze kinderen: …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/07/het-antwoordapparaat-van-moderne-opas-en-omas/

– Fleane (Vliegen) grapke.

– Wiger giet mei syn frou en bern op fakânsje.   Wiger gaat met zijn vrouw en kinderen op vakantie.   – Syn frou Antje, pakt alle koffers stiiffol, tige tsjin Wiger syn sin.   Zijn vrouw Antje, pakt alle koffers propvol, zeer tegen de zin van Wiger.   – By de yncheckbaalje oankaam, seit …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/06/fleane-vliegen-grapke/

Het verstand komt met de jaren – It ferstân komt mei de jierren.

  – Ienris it jier moeten fjouwer âlde skoalmaten, Hotse, Gjalt, Eise en Reinder, elkoar om mei- inoar in noflike jûn te belibjen. Eens per jaar ontmoeten vier oude schoolvrienden, Hotse, Gjalt, Eise en Reinder, elkaar om samen een gezellige avond te beleven. – Doe’t se fjirtich jier waarden, oerleinen se wêr’t se ris in …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/06/het-verstand-komt-met-de-jaren-it-ferstan-komt-mei-de-jierren/

Pine yn ‘e holle – Hoofdpijn (grapke)

Us freonen, Henk en Florense, wenje alle woansdei te jûnen koar-oefeningen by. Onze vrienden, Henk en Florence, wonen elke woensdagavond koor-oefeningen bij.   Nei de tiid komme se faak mei de oare koarleden yn in restaurant byelkoar. Nadien komen ze vaak met hun mede-koorleden bijeen in een restaurant.   Florense hie ûntdekt dat se, alle …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/05/pine-yn-%e2%80%98e-holle-hoofdpijn-grapke/

o, liewe tyd, hier begin die moeilikgeit

In grapke út Súd-Afrika: ‘O liewe tyd, hier begin die moeilikgeit!’ (een grapke uit Zuid-Afrika)   Twa swarte berntsjes wolle ek blank wêze. Twee zwarte kindjes willen ook blank zijn. Ien pakt in blik ferve en se skilderje elkoar sniewyt. Eentje pakte een blik verf en ze schilderden elkaar sneeuwwit. Mar harren mem wie hjir …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/05/o-liewe-tyd-hier-begin-die-moeilikgeit/

Twillingen/Tweelingen (grapke)

Twillingen. Tweelingen.   Der wie ris in echtpear dat seinige wie mei fjouwer pear twillingen. Er was eens een echtpaar, gezegend met vier paar tweelingen. De earste twa wiene jonges, troch de heit Piter en Repeater neamd. De eerste twee waren jongens, door de vader Peter en Repeater genoemd. De folgjende twa wiene dochters mei …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/05/tweelingen-grapke/

open-hart-operatie (tweetalig grapke)

In monteur helle in silinderkop fan in Harley Davidson útelkoar, doe’t in bekende hertsjirurch de wurkpleats yn rûn…… Een monteur demonteerde een cilinderkop van een Harley Davidson toen een bekende hartchirurg zijn werkplaats binnenliep…………. De  hertsjirurch wachte oant de monteur tiid hie om efkes nei syn motor te sjen. De  hartchirurg wachtte totdat de monteur tijd had om …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/05/open-hart-operatie/

Hondenpraat (grapke)

Hondenpraat   Hûnepraat Een Hollander rijdt in het centrum van Friesland en ziet een bord staan bij een verwaarloosd huisje. In Hollanner rydt yn it sintrum fan Fryslân en sjocht in boerd by in fertutearze húske stean. Er was op geschreven: PRATENDE HOND TE KOOP. Der wie opskreaun: Pratende hûn te keap. De man kan het …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/04/hondenpraat-grapke/

De verlichting (grapke)

  Ferljochting In amtner rint lâns it kanaal dat troch syn gemeente streamt. Een ambtenaar loopt langs het kanaal dat door zijn gemeente stroomt. Ynienen heart er in stimke ‘Help! Help!” roppen. Opeens hoort hij een stemmetje “Help! Help!” roepen. Hy sjocht in puntmûtske noch krekt boppe wetter útstekken en lûkt it omheech. Hij ziet …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/12/de-verlichting-grapke/

Kaartje ? (grapke)

Kaartsje ? Kaartje ? In kondukteur freget in âldere man om syn treinkaartsje. Een conducteur vraagt een oudere man om zijn treinkaartje. De man seit dat er gjin kaartsje hat. De man zegt dat hij geen kaartje heeft. ‘No’, seit de kondukteur, ‘dan moatte jo by de folgjende halte útstappe’. ‘Nou’, zegt de conducteur, ‘dan …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/08/kaartje-grapke/

Laad meer