web analytics

Tag: grapke

LETTE LEVERING – LATE BEZORGING

In pear jier ferlyn lieten wy ús dreamhûs yn Fryslân sette.     Enkele jaren geleden lieten we ons droomhuis in Friesland bouwen. Wy túgden de kwaliteitsmeubels net earder oan as doe’t we dêr jild foar garre hiene.     We schaften pas kwaliteitsmeubelen aan zodra we daar geld voor hadden gespaard. En juster waard de lêste oankeap (de …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/05/36708/

Duizendpotig (grapke)

  Tûzenpoatich grapke. Een oude man was eenzaam en besloot een huisdier aan te schaffen. In âlde man wie iensum en besleat in húsdier oan te skaffen. In de dierenwinkel werd hem een duizendpoot aangepraat. Yn ‘e dierewinkel waard him in tûzenpoat oanpraat. Want volgens de eigenaar was het een pratende duizendpoot. Want neffens de …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/03/duizendpotig-grapke-2/

Hurdrinhoanne-Hardloophaan (grapke).

Hurdrinhoanne  –  Hardloophaan.   -Jelle rydt, mei in gong fan 80 km yn it oere, it doarp út.  Jelle rijdt met een snelheid van 80 km per uur het dorp uit.   -Dan sjocht er yn de efterútrydspiegel in hoanne, dy’t him ynhelje wol. Dan ziet hij in zijn achteruit-rijspiegel een haan, die hem wil …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/12/hurdrinhoanne-hardloophaan-grapke/

Kijk es naar het vogeltje…..

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/06/kijk-es-naar-het-vogeltje/

In net te liuwen jacht ferhaal ( Een ongeloofwaardig jachtverhaal) GRAPKE.

Trije freonen prate mei elkoar ôf op readwyld jacht te gean. Drie vrienden spreken met elkaar af om op herten te gaan jagen. De iene is in sakeman, de oare in dokter en de tredde in predikant. De een is een zakenman, de andere een dokter en de derde is predikant. Wylst se yn it …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/03/een-ongeloofwaardig-jachtverhaal-grapke/

Strâne op in eilân. (gestrand)

  Sjoerd en Harmen wienen strâne op in eilân. Sjoerd en Harmen waren gestrand op een eiland.   Sjoerd raasde: ‘Wy sille hjir stjerre! Wy sille hjir stjerre!’ Sjoerd schreeuwde: ‘Wij gaan hier dood! Wij gaan hier dood!’   Harmen sit berêstend tsjin in beam. Harmen zat gelaten tegen een boom.   Sjoerd seit: ‘Begrypst …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/10/strane-gestrand/

Ôfkuollings-momint (grapke: afkoelings-moment)

  Wytse hie in pappegaai krige op syn jierdei. Wytse had een pappegaai op zijn verjaardag gekregen. It bist stelde him oan, hie in min sin en flokte. Het beest stelde zich aan, was humeurig en vloekte. Wytse die o sa syn bêst de fûgel syn gedrach te feroarjen, mar neat holp. Wytse deed erg …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/05/ofkuollings-momint-grapke-afkoelings-moment/

Autoradio gestolen (grapke)

Autoradio gestolen.   JanPiter út Utrecht hie yn syn fakânsje yn Fryslân west. JanPeter uit Utrecht bracht z’n vakantie in Friesland door.   It kontakt mei de Friezen gong wat stroef, want hy en it frysk wienen gjin kameraden. Het contact met de Friezen ging moeizaam, want hij en het Frysk waren geen goede maatjes. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/03/autoradio-gestolen-grapke/

Sprong van een minaret (grapke)

Sprong fan de minaret In fûleindich bunjee-jumper sjocht yn Marokko in moaie minaret en beslút om dêr in sprong  út te fieren. Hy giet nei de souk en keapet 25 meter spesjaal elastyk, in karabynheak en in learen harnas. Dy middei springt hy foar in grut publyk. Hy fearret werom by 50 sintimeter fan ‘e …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/03/sprong-van-een-minaret-grapke/

De diamanten ring (grapke)

-Sjoukje skille lêstendeis nochal lilk nei de GSM fan har man: “Sytse,  wêr sitsto yn ‘e goedichheid?” Sjoukje belde laatst behoorlijk kwaad naar de GSM van haar man: “Sytze, …. waar zit je in hemelsnaam ?”   -Sytze andere: “Wol leafste, witsto noch fan dat juwelierswinkeltsje wêrsto lang lyn dy diamanten ring seachst, der fuortendaliks …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/02/de-diamanten-ring-grapke/

Zwemdiploma’s (grapke)

In Belg hiert yn Earnewâld in kano en peddelt it wetter op. Een Belg huurt in Eernewoude een kano en peddelt het water op.   Hy is al in ein fan ‘e kant en dan slacht syn kano om. Meteen al, midden in de vaart kiept zijn kano om.   De kano riist net wer …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/01/zwemdiplomas-grapke/

B. KRACHTPATSERS (grapke)

  Bearnd, in sterke boufakker swetste  dat er elkenien  te boppen gean koe mei in krêfttoer. Bernard, een sterke bouwvakker pochtte dat hij iedereen kon overtreffen met een krachttoer.   Dêroer  wie  er spesjaal dwaande  tsjin de âldere kollega’s. Daarover was hij speciaal bezig tegenover de oudere collega’s.   Nei in skoft hienen dy âldere …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/01/b-krachtpatsers-grapke/

Meer laden