web analytics

Trefwoord archief: grapje

Het verstand komt met de jaren – It ferstân komt mei de jierren.

  – Ienris it jier moeten fjouwer âlde skoalmaten, Hotse, Gjalt, Eise en Reinder, elkoar om mei- inoar in noflike jûn te belibjen. Eens per jaar ontmoeten vier oude schoolvrienden, Hotse, Gjalt, Eise en Reinder, elkaar om samen een gezellige avond te beleven. – Doe’t se fjirtich jier waarden, oerleinen se wêr’t se ris in …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/06/het-verstand-komt-met-de-jaren-it-ferstan-komt-mei-de-jierren/

Frjemdlingen (vreemdelingen)

Desennia lyn bestie der yn Afrika it Frânske frjemdlingen-legioen.                         Decennia geleden bestond er in Afrika het Franse vreemdelingen-legioen.   Ast yntekene hiest sietst der jierrenlang oan fêst. Op desertearjen stie de deastraf. Als je getekend had zat je er jaren aan vast. Op deserteren stond de doodstraf.   In Belch, in Fries en in Japanner …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/06/frjemdlingen-vreemdelingen/

Pine yn ‘e holle – Hoofdpijn (grapke)

Us freonen, Henk en Florense, wenje alle woansdei te jûnen koar-oefeningen by. Onze vrienden, Henk en Florence, wonen elke woensdagavond koor-oefeningen bij.   Nei de tiid komme se faak mei de oare koarleden yn in restaurant byelkoar. Nadien komen ze vaak met hun mede-koorleden bijeen in een restaurant.   Florense hie ûntdekt dat se, alle …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/05/pine-yn-%e2%80%98e-holle-hoofdpijn-grapke/

Twillingen/Tweelingen (grapke)

Twillingen. Tweelingen.   Der wie ris in echtpear dat seinige wie mei fjouwer pear twillingen. Er was eens een echtpaar, gezegend met vier paar tweelingen. De earste twa wiene jonges, troch de heit Piter en Repeater neamd. De eerste twee waren jongens, door de vader Peter en Repeater genoemd. De folgjende twa wiene dochters mei …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/05/tweelingen-grapke/

Een Fries in het Vreemdelingenlegioen (grapke)

Desennia lyn bestie der yn Afrika it Frânske frjemdlingen-legioen. Decennia geleden bestond er in Afrika het Franse vreemdelingen-legioen. Ast yntekene hiest sietst der jierrenlang oan fêst. Op desertearjen stie de deastraf. Als je getekend had zat je er jaren aan vast. Op deserteren stond de doodstraf. In Belch, in Fries en in Japanner besochten it …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/05/een-fries-in-het-vreemdelingenlegioen-grapke/

open-hart-operatie (tweetalig grapke)

In monteur helle in silinderkop fan in Harley Davidson útelkoar, doe’t in bekende hertsjirurch de wurkpleats yn rûn…… Een monteur demonteerde een cilinderkop van een Harley Davidson toen een bekende hartchirurg zijn werkplaats binnenliep…………. De  hertsjirurch wachte oant de monteur tiid hie om efkes nei syn motor te sjen. De  hartchirurg wachtte totdat de monteur tijd had om …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/05/open-hart-operatie/

Het had erger gekund..(tweetalig grapke).

Watze yrritearre syn freonen geduerich mei syn ivich optimisme. Watze irriteerde zijn vrienden voortdurend met zijn eeuwig optimisme. Hoe slim of grouwélich eat ek wie, altyd wie syn kommentaar: ‘it hie slimmer kinnen’. Hoe erg of afschuwelijk iets ook was, altijd was zijn commentaar: ‘het had erger gekund’. Om him fan dy ferfelende gewoante ôf …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/04/het-had-erger-gekund-tweetalig-grapke/

Hondenpraat (grapke)

Hondenpraat   Hûnepraat Een Hollander rijdt in het centrum van Friesland en ziet een bord staan bij een verwaarloosd huisje. In Hollanner rydt yn it sintrum fan Fryslân en sjocht in boerd by in fertutearze húske stean. Er was op geschreven: PRATENDE HOND TE KOOP. Der wie opskreaun: Pratende hûn te keap. De man kan het …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/04/hondenpraat-grapke/

De waarzegger (grapke)

– Twa Belgen binne in takke fan in grutte kastanjebeam oan it ôfseagjen. Twee Belgen zijn bezig met het afzagen van  een tak van een grote kastanjeboom. – Der komt in Hollanner foarby en seit: ‘Jimme moatte net op de takke sels sitten gean, want as jimme dy takke trochseagje, falle jimme dermei nei ûnderen. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/03/de-waarzegger-grapke/

Weersvoorspelling (grapke)

Het is begin november en in een afgelegen deel van Friesland komen boeren bij elkaar in het café. It is begjin novimber en yn in efterôfhoeke fan Fryslân komme boeren yn it kafee byelkoar. Ze praten over het weer en of het de komende tijd nog zou kunnen gaan vriezen. Se prate oer it waar …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/03/weersvoorspelling-grapke/

De broek.

Wat in moaie broek hasto hjoed oan, sei Sjoerd tsjin syn freon Gosse. Wêr hasto dy kocht? Wat een mooie pantalon heb je vandaag aan, zei Sjoerd tegen zijn vriend Gosse. Waar heb je die gekocht? Goasse andere hiel tefreden: De frou hat dy my kado dien. Aardig fan har, net ? Goasse antwoordt heel …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/03/de-broek/

HAMER (grapke)

Hammer – In man stiet foar de rjochter op beskuldiging fan dûbele moard. Een man staat voor de rechter op beschuldiging van dubbele moord. – De rjochter seit: ‘Jo wurde fertocht fan it deaslaan fan jo frou mei in hammer.’ De rechter zegt: ‘U wordt ervan verdacht uw vrouw te hebben doodgeslagen met een hamer.’ …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/03/hamer-grapke/

Laad meer