web analytics

Tag: grapje

Strâne op in eilân. (gestrand)

  Sjoerd en Harmen wienen strâne op in eilân. Sjoerd en Harmen waren gestrand op een eiland.   Sjoerd raasde: ‘Wy sille hjir stjerre! Wy sille hjir stjerre!’ Sjoerd schreeuwde: ‘Wij gaan hier dood! Wij gaan hier dood!’   Harmen sit berêstend tsjin in beam. Harmen zat gelaten tegen een boom.   Sjoerd seit: ‘Begrypst …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/10/strane-gestrand/

Lod-earen ( grapke FLAPOREN)

Ik wie ferpleechster op ‘e kreamôfdieling fan it sikehûs. Ik was verpleegster op de kraamafdeling van het ziekenhuis.   Op in dei naam ik in pas berne popke, in jonkje, mei nei de keamer dêr ‘t syn heit yn spanning siet te wachtsjen. Op een dag nam ik een pas geboren baby, een jongetje, mee …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/06/lod-earen-grapke-flaporen/

Sûkerfrij (Grapke suikervrij).

    Geart syn frou Nynke frege him om op de weromreis efkes by de supermerk oan te gean om in mingel frisdrinken en in pak sûker te keapjen. Geert’s vrouw Nynke vroeg hem om op de terugweg even bij de supermarkt aan te gaan om een liter frisdrank en een pak suiker te kopen.   …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/06/sukerfrij-grapke-suikervrij/

Telefoonrekening (grapke)

  Hege telefoanrekken- Hoge telefoonrekening.   Heit komt thús fan syn wurk, iepent de post, krijt in reade holle en ropt elkenien byelkoar… Vader komt thuis van zijn werk, opent de post, krijgt een rood hoofd en roept iedereen bij elkaar…   “Sa ‘n healwize hege telefoanrekken kin echt net mear. Wat heve jimme wol …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/04/telefoonrekening-grapke/

HUILBABY (grapke)

Mooglik  makke troch in nije fruchtberens technology foar âldere froulju hat in 60 jierrige kennis fan ús it libben skonken  oan in lytse poppe. Mogelijk gemaakt door een nieuwe vruchtbaarheidstechnologie  voor oudere vrouwen heeft een 60 jarige kennis van ons het leven geschonken aan een baby. Likernôch in moanne letter gie ik by har op …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/03/huilbaby-grapke/

Efterneikrûperke (grapke)

  Lytse Sake krige in bulte omtinken. Kleine Sake kreeg veel aandacht.   Mar it feroare doe ‘t syn suske Maaike berne waard. Maar dat veranderde toen zijn zusje Maaike werd geboren.   Hy waard nou tige jaloersk, hy moast him mei minder omtinken tefreden stelle. Nu was hij erg jaloers, hij moest tevreden zijn …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/02/efterneikruperke-grapke/

KAPITAAL en rente

KAPITAAL EN RENTE (Kaptaal en rinte) In belizzingadviseur stelt de frou foar oan in frijgeselle kollega. Een beleggingsadviseur stelt zijn vrouw voor aan een vrijgezel-collega. Letter hellet dy him efkes oan ‘e kant en freget: “Nim my net kwea ôf dat ik it freegje, mar wêrom bisto mei sa’n lilk wiif troud?” Later neemt deze …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/01/kapitaal-en-rente/

leven na de dood (grapke) libben nei de dea

– Trije grinsrjochters besprekke de fraach: “Asto yn de kiste leist, dyn húshâlding en freonen rouwe, wat soesto wolle dat se fan dy sizze?” Drie grensrechters bespreken de vraag: “Als je in de kist ligt, je gezin en vrienden rouwen, wat zou je willen dat ze van je zeggen?” – De earste grinsrjochter antwurdet: “Ik …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/09/leven-na-de-dood-grapke/

Koud, hè ? (grapke)

– Siberysk kâld (Siberisch koud) – Yn in konstruksjewurkpleats yn it noarden fan Sibearje is it sa ferskuorrend kâld dat de arbeiders beslute om in deligaasje nei de direkteur te stjoeren. In een constructiewerkplaats in het noorden van Siberië is het zo verschrikkelijk koud dat de arbeiders besluiten om een delegatie naar de directeur te …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/08/koud-he-grapke/

EERSTE SCHOOLDAG (Earste skoaldei): grapke.

In grutske mem út Burgum bringt har ienige bern op syn earste skoaldei nei skoalle ta. Een trotse moeder uit Burgum brengt haar enige kind  op de eerste schooldag naar school .   “Moast in leaf jonkje wêze, myn skatsjeblom”. “Wees een goed, lief jongetje, mijn schattebout”.   “Tink in soad oan mem, myn sûkertútsje”. “Denk …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/07/eerste-schooldag-earste-skoaldei-grapke/

Het antwoordapparaat van moderne opa’s en oma’s.

It antwurdapparaat fan nijmoadrige pakes en beppes. Het antwoordapparaat van moderne opa’s en oma’s.    – Goendei, wy binne op dit stuit net berikber. Mar jo kinne in berjocht efterlitte. Goedendag, wij zijn momenteel niet bereikbaar.Maar U kunt een bericht achterlaten. – Bist ien fan ús bern: toets 1. Ben je een van onze kinderen: …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/07/het-antwoordapparaat-van-moderne-opas-en-omas/

– Fleane (Vliegen) grapke.

– Wiger giet mei syn frou en bern op fakânsje.   Wiger gaat met zijn vrouw en kinderen op vakantie.   – Syn frou Antje, pakt alle koffers stiiffol, tige tsjin Wiger syn sin.   Zijn vrouw Antje, pakt alle koffers propvol, zeer tegen de zin van Wiger.   – By de yncheckbaalje oankaam, seit …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/06/fleane-vliegen-grapke/

Meer laden