web analytics

Trefwoord archief: gezegden

FRYSKE SPREKWURDEN, dozyn 12.

KLIK HIER 144.  De hinnen dy’t it lûdst keakelje lizze dêrom net de grutste aaien.          De kippen die het luidst kakelen, leggen niet perse de grootste eieren. 143. It is better fan in soere appel te biten as fan toarst te fersmachtsjen. Het is beter van een zure appel te eten, dan te sterven …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/10/fryske-sprekwurden-dozyn-12/

Fryske sei-siswizen, deel 2 ( vrijelijk vertaald)

KLIK HIER 120. Ik ha der neat op tsjin dat it tsjuster is, sei de man, mar ik moat wol wat sjen kinne. Ik heb er niets op tegen dat het donker is, zei de man, maar ik wil wel wat kunnen zien. 119. It âlde guod moat earst tenein, sei de jonge en hy …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/08/fryske-sei-siswizen-deel-2-vrijelijk-vertaald/

Fryske sei siswizen, deel 1 ( vrijelijk vertaald )

  KLIK HIER  96. Alle bytsjes helpe, sei ’t wiif en hja treau it skip mei de stopnuddel. Alle beetjes helpen, zei de vrouw en ze duwde het schip aan met een stopnaald. 95. Brûk dyn ferstân mokses, sei de man en hy smiet de kompjûter de doar út. Gebruik je verstand sukkel, zei de …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/07/fryske-sei-siswizen-deel-1-vrijelijk-vertaald/

FRYSKE SPREKWURDEN, dozyn 7 (oer dyn tosken en kiezzen)

  Beluister dit dozijn, KLIK HIER  SÛNENS BEGJINT YN ‘E MÛLE                           GEZONDHEID BEGINT IN DE MOND   84. It is mei sizzen net te dwaan, sei toskedokter Betten en hy skreau in hege rekken.        Praatjes vullen geen gaatjes, zei tandarts King en schreef een forse rekening. 83. As it lok him fan dy ôfkeart …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/07/fryske-sprekwurden-dozyn-7-oer-dyn-tosken-en-kiezzen/

LLL-SPREKWURDEN, dozyn 6. TAALHULP.

KLIK HIER 72. Blaffende hûnen sliepe net.  Blaffende honden slapen niet. 71. Skieding: fan hûs en hûn ferdreaun. Scheiding: van huis en hond verdreven. 70. In hûnehok is net it bêste plak om de woarst te bewarjen. Een hondenhok is niet de beste plaats om de worst te bewaren. 69. Elk bist syn wille, sei …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/07/lll-sprekwurden-dozyn-6-taalhulp/

FRYSKE SPREKWURDEN, dozyn 5 (over de LIEFDE)

VOOR DE UITSPRAAK VAN HET FRYSK:  KLIK HIER   60. De leafde is blyn. Liefde is blind. 59. Alde leafde rustket net. Oude liefde roest niet. 58. Leafde yn ‘e hûs is as sinneskyn. Liefde in huis is als zonneschijn. 57. Leafde is de swiete lêst fan it libben. Liefde is de zoete last van …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/06/fryske-sprekwurden-dozyn-5-over-de-liefde/

FRYSKE SPREKWURDEN, dozyn 3.

 Dozijn 3 – sprekwurden25-36  KLIK HIER 25.‘De wierheid is hurd’, sei de man en hy sloech syn wiif mei de bibel op ‘e kop.  ‘De waarheid is hard”‘ zei de man en hij sloeg zijn vrouw met de bijbel op het hoofd.   26.‘Ik sjoch op gjin hûndertsje’, sei de man en hy seach yn it …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/05/fryske-sprekwurden-dozyn-3/

FRYSKE SPREKWURDEN, dozyn 2.

KLIK HIER   13. In jûn hynder moat men net yn ‘e bek sjen.  Een gegeven paard moet je niet in de bek kijken. 14. De hynders dy’t de hjouwer fertsjinje, krije se net altyd.   De paarden die de haver verdienen, krijgen dat niet altijd. 15. Wite hynders hawwe in bulte strie nedich. Witte paarden hebben veel …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/05/fryske-sprekwurden-dozyn-2/

FRYSKE SPREKWURDEN, dozyn 1

https://translate.google.nl/   Voor het beluisteren van dit eerste dozijn Friese spreekwoorden (LLL-methode) KLIK HIER >  BOERDERIJLEVEN 1.  Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries.       Boter, roggebrood en groene kaas, wie dat niet kan zeggen is geen echte Fries. 2.  De mearwearde fan it libben sit him yn it genietsjen. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/04/fryske-sprekwurden-dozyn-1/

2007-18: FEESTNUMMER. De TSIEN over DROMEN. 1-jarig bestaan, 2 ONderLINERS, 3 haiku.

                Dromen zijn erg belangrijk. Je kunt alleen iets realiseren als je je er een voorstelling kunt van maken. George Lucas Om je te verzoenen met je lot heb je soms niets anders nodig dan een benarde droom. Michel Simon Grote dromers doen nadenken. Grote denkers doen dromen. Scutenaire …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2007/05/2007-18-feestnummer-column-de-tsien-over-dromen-1-jarig-bestaan-2-onderliners-3-haiku/

Laad meer