web analytics

Trefwoord archief: gezegden

FRYSKE SPREKWURDEN en SEI-SISWIZEN, diel 27

KLIK HIER VOOR DE UITSPRAAK SEI-SISWIZEN: VAN DE WIEG TOT HET GRAF.   324. Dat faIt my ôf en ta, sei Oebele, doe krigen se trije jonges. Dat valt me mee en tegen, zei Oebele, en toen kregen ze drie jongens. 323. Der heart in grapke by, sei de boer, en kidele syn wiif mei …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/10/fryske-sprekwurden-en-sei-siswizen-diel-27/

FRYSKE SPREKWURDEN en SEI-SISWIZEN, diel 26

KLIK HIER VOOR DE UITSPRAAK   312. Ek tsjustere wolken kinne net lang hingjen bliuwe. Ook donkere wolken kunnen niet lang blijven hangen. 311. Under in steand seil is it maklik kloetsjen. Onder een staand zeil is het gemakkelijk bomen. 310. Wa’t troch it fjoer flein is, sil net troch de sinne rane. Wie door …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/09/fryske-sprekwurden-en-sei-siswizen-diel-26/

FRYSKE SPREKWURDEN en SEI-SISWIZEN diel 25

LLL-methode: LEES-LUISTER-LEER de spreekwoorden. Open het inspreekbestand: KLIK HIER 300. Men stekt hiel wat op op sa’n jûn, sei de man, en hy krige de safolste sigaret út it doaske. Op zo’n avond steek je heel wat op, zei de man, en hij nam een zoveelste sigaret uit het doosje. 299. Men moat jins wiif …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/09/fryske-sprekwurden-en-sei-siswizen-diel-25/

SPREKWURDEN en SEI-SISWIZEN deel 24

LLL-methode: LEES-LUISTER-LEER de spreekwoorden. Open het inspreekbestand: KLIK HIER 288. Je kinne net nei immen rikke mei in tichte hân. Je kunt niet naar iemand reiken met een gesloten hand. 287. Leafde foar in oar begjint by dysels. Liefde voor een ander begint bij jezelf. 286. Leafde is blyn, do moast dus mar fiele. Liefde …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/09/sprekwurden-en-sei-siswizen-deel-24/

Draaikonterij.

  Jordaanmusical De Jantjes: Draaien, altijd maar draaien, anders dan ga je…naar de haaien.     Draaien, altijd maar draaien, zei de politicus, anders dan gaat ons partijtje naar de haaien. Graaien, graaien, altijd maar graaien, zei de bankdirecteur, anders hoor je niet bij de haaien. Zwaaien, zwaaien, altijd maar zwaaien, zei de Koningin, anders …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/09/draaikonterij/

LLL-Sprekwurden, dozyn 23.

LLL-methode: LEES-LUISTER-LEER de spreekwoorden. KLIK HIER     276. It is my allegearre likefolle, sei de man, as myn wiif mar gjin widdo wurdt. Alles is mij best, zei de man, als mijn vrouw maar geen weduwe wordt.   275. It is better fan de soere appel te biten as fan toarst te fersmachtsjen. Het …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/09/lll-sprekwurden-dozyn-23/

LLL-Sprekwurden, dozyn 22.

LLL-methode: LEES-LUISTER-LEER de spreekwoorden. KLIK HIER 264. Do bist de frou fan myn dreamen. Dat wol ik graach sa hâlde. Jij bent de vrouw van mijn dromen. Dat wil ik graag zo houden. 263. Dwazen en gekken sjogge nei in oar syn lekken en brekken. Een dwaas en een gek kijken naar een ander z’n …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/08/lll-sprekwurden-dozyn-22/

Fryske-sprekwurden, dozyn 19. Zeg NOG ’s A.

LLL-methode: LEES-LUISTER-LEER de spreekwoorden. KLIK HIER 228. Al is Fryslân plat, it hat syn hichtepunten. Al is Friesland plat…..het heeft zijn hoogtepunten. 227. Alle lytse bern binne leaf, mar wêr komme dy grutte rotsekken wei? Alle kleine kinderen zijn lief, maar waar komen dan die grote rotzakken vandaan? 226. As de wurden net út dyn …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/03/fryske-sprekwurden-dozyn-19-zeg-nog-s-a/

Fryske-sprekwurden diel 17: GELDZORGEN

LLL-methode: LEES-LUISTER-LEER de spreekwoorden. Open het inspreekbestand KLIK HIER 204. In gouden kaai iepent elk slot, útsein dat fan it paradys. Een gouden sleutel opent elk slot, behalve dat van het paradijs. 203. Better ien euro yn de eigen ponge as tsien yn de ponge fan in oar. Beter één euro in mijn beurs dan tien …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/03/fryske-sprekwurden-deel-17-geldzorgen/

Fryske- SPREKWURDEN, dozyn 16: WAT EEN GEDOE.

  KLIK HIER DOEN OF NIET DOEN?  Dwaan of net dwaan, dat is de fraach. mp3tagv266setup.exe   192. As dwaan net doocht, is litten better. Als doen niet deugt, is laten beter. 191. Keakelje is noch gjin aaien lizze. Kakelen is nog geen eieren leggen. 190. De hinnen dy’t it lûdst keakelje, lizze dêrom de …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/02/fryske-sprekwurden-dozyn-16-wat-een-gedoe/

AAN ALLES KOMT EEN EIND ( fryske sei-siswizen, dozyn 15) OAN ALLES KOMT IN EIN

   Klik hier om te luisteren naar > sprekwurden 169 – 180   180. In goed begjin is ’t heale wurk. Een goed begin is het halve werk.   179. Alles moat in ein ha, sei Okke, en hy biet in kreakeling midstwa. Everything must have an end, said Okke, and he bit a pretzel in two. Alles …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/12/aan-alles-komt-een-eind-fryske-sei-siswizen-dozyn-15-oan-alles-komt-in-ein/

Fryske sei-siswizen (deel 14)

  KLIK HIER 168- Dit is djoere branje, sei de man en hy lei de fioele op it fjoer. Dit is dure brandstof, zei de man, en hij legde zijn viool op het vuur. 167- Dy’t it breed hat, lit it breed hingje, sei de jonge, en hy hie syn heite himd oan. Wie het breed …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/12/fryske-sei-siswizen-deel-4/

Laad meer