web analytics

Trefwoord archief: sei-siswizen

FRYSKE SPREKWURDEN, dozyn 7 (oer dyn tosken en kiezzen)

  Beluister dit dozijn, KLIK HIER  SÛNENS BEGJINT YN ‘E MÛLE                           GEZONDHEID BEGINT IN DE MOND   84. It is mei sizzen net te dwaan, sei toskedokter Betten en hy skreau in hege rekken.        Praatjes vullen geen gaatjes, zei tandarts King en schreef een forse rekening. 83. As it lok him fan dy ôfkeart …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/07/fryske-sprekwurden-dozyn-7-oer-dyn-tosken-en-kiezzen/

LLL-SPREKWURDEN, dozyn 6. TAALHULP.

KLIK HIER 72. Blaffende hûnen sliepe net.  Blaffende honden slapen niet. 71. Skieding: fan hûs en hûn ferdreaun. Scheiding: van huis en hond verdreven. 70. In hûnehok is net it bêste plak om de woarst te bewarjen. Een hondenhok is niet de beste plaats om de worst te bewaren. 69. Elk bist syn wille, sei …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/07/lll-sprekwurden-dozyn-6-taalhulp/

FRYSKE SPREKWURDEN, dozyn 3.

 Dozijn 3 – sprekwurden25-36  KLIK HIER 25.‘De wierheid is hurd’, sei de man en hy sloech syn wiif mei de bibel op ‘e kop.  ‘De waarheid is hard”‘ zei de man en hij sloeg zijn vrouw met de bijbel op het hoofd.   26.‘Ik sjoch op gjin hûndertsje’, sei de man en hy seach yn it …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/05/fryske-sprekwurden-dozyn-3/

FRYSKE SPREKWURDEN, dozyn 2.

KLIK HIER   13. In jûn hynder moat men net yn ‘e bek sjen.  Een gegeven paard moet je niet in de bek kijken. 14. De hynders dy’t de hjouwer fertsjinje, krije se net altyd.   De paarden die de haver verdienen, krijgen dat niet altijd. 15. Wite hynders hawwe in bulte strie nedich. Witte paarden hebben veel …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/05/fryske-sprekwurden-dozyn-2/

FRYSKE SPREKWURDEN, dozyn 1

https://translate.google.nl/   Voor het beluisteren van dit eerste dozijn Friese spreekwoorden (LLL-methode) KLIK HIER >  BOERDERIJLEVEN 1.  Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries.       Boter, roggebrood en groene kaas, wie dat niet kan zeggen is geen echte Fries. 2.  De mearwearde fan it libben sit him yn it genietsjen. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/04/fryske-sprekwurden-dozyn-1/

Week 2006-27: de TIEN van TIEN uur TIEN- mooie woorden deel 1.

30. It is my allegearre likefolle, sei de man, as myn wiif mar gjin widdo wurdt. 29. Sâlt en soer dêr kin myn mage net oer, mar swiet en fet dat let my net. 28. It is klearebare leafde, sei de boer, doe tute ‘r in keal op it bil. 27. It moat al in …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/07/week-2006-27-de-tien-van-tien-uur-tien-column-eiberleed-mooie-woorden-deel-1/

Laad meer