web analytics

Tag: frysk

FRYSKE SPREKWURDEN, dozyn 1

https://translate.google.nl/   Voor het beluisteren van dit eerste dozijn Friese spreekwoorden (LLL-methode) KLIK HIER >  BOERDERIJLEVEN 1.  Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries.       Boter, roggebrood en groene kaas, wie dat niet kan zeggen is geen echte Fries. 2.  De mearwearde fan it libben sit him yn it genietsjen. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/04/fryske-sprekwurden-dozyn-1/

Glazenwassersgrapke

Glazenwassersgrapke Twa grutte olferts, Wybe en Gjalt, út Bûtenpost ha in gat yn ‘e merke fûn. Twee sukkelaars, Wiebe en Gjalt, uit Buitenpost hebben een gat in de markt gevonden.  Se waskje folle goedkeaper as in oar de glêzen fan de hege kantoargebouwen yn it sintrum fan Ljouwert. Ze wassen veel goedkoper dan anderen de ramen …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/glazenwassersgrapke/

FRIESE LESMETHODE

De leermethode ging uit van de dagelijkse dingen en de thuis gesproken taal : het Fries. Daaruit werd het woord naar voren gehaald, in beeld gebracht. De afbeeldingen werden op het leesrekje hierboven gezet en aangevuld met losse, bijpassende woorden en lidwoorden. In een later stadium werden de woorden los van de afbeelding gebruikt en letters …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2007/11/friese-lesmethode-column-haarkloverij-expositie-grootkoor-friesland-new-london-chorale/

Weekblog 2006-51: Uitzonderlijk Fryslân, iets over het FRYSK, FRYSLÂN en de FRIEZEN.

Wat kan er symbool staan voor meer dan alles?  AS MEI IT KOARTSJEN FAN DE DAGEN IN JIER NEI DE EIN RINT, DAN IS IT TIID OM JIN TE BESINNE OM DÊRNEI, BLIID EN FRIS OAN IN NIJ JIER TE BEGJINNE (gevonden in de FRYSKE SPREUKEKALINDER 2007, www.uitgeverijvandeberg.nl) Het leven is een geschenk…..maar je krijgt …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/12/weekblog-2006-51-uitzonderlijk-fryslan-iets-over-het-frysk-fryslan-en-de-friezen/

Meer laden