web analytics

Tag: friesomutens

o, liewe tyd, hier begin die moeilikgeit

In grapke út Súd-Afrika: ‘O liewe tyd, hier begin die moeilikgeit!’ (een grapke uit Zuid-Afrika)   Twa swarte berntsjes wolle ek blank wêze. Twee zwarte kindjes willen ook blank zijn. Ien pakt in blik ferve en se skilderje elkoar sniewyt. Eentje pakte een blik verf en ze schilderden elkaar sneeuwwit. Mar harren mem wie hjir …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/05/o-liewe-tyd-hier-begin-die-moeilikgeit/

Twillingen/Tweelingen (grapke)

Twillingen. Tweelingen.   Der wie ris in echtpear dat seinige wie mei fjouwer pear twillingen. Er was eens een echtpaar, gezegend met vier paar tweelingen. De earste twa wiene jonges, troch de heit Piter en Repeater neamd. De eerste twee waren jongens, door de vader Peter en Repeater genoemd. De folgjende twa wiene dochters mei …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/05/tweelingen-grapke/

Een Fries in het Vreemdelingenlegioen (grapke)

Desennia lyn bestie der yn Afrika it Frânske frjemdlingen-legioen. Decennia geleden bestond er in Afrika het Franse vreemdelingen-legioen. Ast yntekene hiest sietst der jierrenlang oan fêst. Op desertearjen stie de deastraf. Als je getekend had zat je er jaren aan vast. Op deserteren stond de doodstraf. In Belch, in Fries en in Japanner besochten it …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/05/een-fries-in-het-vreemdelingenlegioen-grapke/

open-hart-operatie (tweetalig grapke)

In monteur helle in silinderkop fan in Harley Davidson útelkoar, doe’t in bekende hertsjirurch de wurkpleats yn rûn…… Een monteur demonteerde een cilinderkop van een Harley Davidson toen een bekende hartchirurg zijn werkplaats binnenliep…………. De  hertsjirurch wachte oant de monteur tiid hie om efkes nei syn motor te sjen. De  hartchirurg wachtte totdat de monteur tijd had om …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/05/open-hart-operatie/

Het had erger gekund..(tweetalig grapke).

Watze yrritearre syn freonen geduerich mei syn ivich optimisme. Watze irriteerde zijn vrienden voortdurend met zijn eeuwig optimisme. Hoe slim of grouwélich eat ek wie, altyd wie syn kommentaar: ‘it hie slimmer kinnen’. Hoe erg of afschuwelijk iets ook was, altijd was zijn commentaar: ‘het had erger gekund’. Om him fan dy ferfelende gewoante ôf …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/04/het-had-erger-gekund-tweetalig-grapke/

Hondenpraat (grapke)

Hondenpraat   Hûnepraat Een Hollander rijdt in het centrum van Friesland en ziet een bord staan bij een verwaarloosd huisje. In Hollanner rydt yn it sintrum fan Fryslân en sjocht in boerd by in fertutearze húske stean. Er was op geschreven: PRATENDE HOND TE KOOP. Der wie opskreaun: Pratende hûn te keap. De man kan het …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/04/hondenpraat-grapke/

Weersvoorspelling (grapke)

Het is begin november en in een afgelegen deel van Friesland komen boeren bij elkaar in het café. It is begjin novimber en yn in efterôfhoeke fan Fryslân komme boeren yn it kafee byelkoar. Ze praten over het weer en of het de komende tijd nog zou kunnen gaan vriezen. Se prate oer it waar …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/03/weersvoorspelling-grapke/

HAMER (grapke)

Hammer – In man stiet foar de rjochter op beskuldiging fan dûbele moard. Een man staat voor de rechter op beschuldiging van dubbele moord. – De rjochter seit: ‘Jo wurde fertocht fan it deaslaan fan jo frou mei in hammer.’ De rechter zegt: ‘U wordt ervan verdacht uw vrouw te hebben doodgeslagen met een hamer.’ …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/03/hamer-grapke/

OOK KOOKKUNST

Us bernsbern wenje gelokkich tichtby en komme regelmjittich op besite. Onze kleinkinderen wonen gelukkig dichtbij en komen geregeld op bezoek. As de sânjierrige Klaske oankomt, wol se altyd yn ‘e keuken sjenas ik dêr iverich oan ‘e gong bin. Als de zevenjarige Klaske langskomt, wil ze altijd in de keuken kijkenals ik daar bedrijvig bezig …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/01/ook-kookkunst/

De verlichting (grapke)

  Ferljochting In amtner rint lâns it kanaal dat troch syn gemeente streamt. Een ambtenaar loopt langs het kanaal dat door zijn gemeente stroomt. Ynienen heart er in stimke ‘Help! Help!” roppen. Opeens hoort hij een stemmetje “Help! Help!” roepen. Hy sjocht in puntmûtske noch krekt boppe wetter útstekken en lûkt it omheech. Hij ziet …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/12/de-verlichting-grapke/

Kerstscheiding (grapke)

In man yn Eindhoven bellet de dei foar Krystjûn de soan yn Parys en seit: Een man in Eindhoven belt de dag voor Kerstavond zoon in Parijs en zegt: “Ik fyn it freeslik om dyn dei te bedjerren, mar ik moat dy fertelle dat jimme mem en ik skiede sille. Fiifentritich jier ellinde is genôch”. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/12/kerstscheiding-grapke/

Paardenmiddel (tweetalig grapke)

HYNSTEMIDDEL PAARDENMIDDEL – In sike bistedokter bringt in besite oan syn húsdokter. Een zieke dierenarts brengt een bezoek zijn huisarts. – Hy wurdt bestookt mei in grut tal fragen oer ‘wat er dan wol fielt’ en oft ‘dit sear docht’ en dat soarte fan dingen…’ Hij wordt bestookt met een groot aantal vragen over ‘wat …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/12/paardenmiddel-tweetalig-grapke/

Meer laden