web analytics

Tag: friesomutens

Sûkerfrij (Grapke suikervrij).

    Geart syn frou Nynke frege him om op de weromreis efkes by de supermerk oan te gean om in mingel frisdrinken en in pak sûker te keapjen. Geert’s vrouw Nynke vroeg hem om op de terugweg even bij de supermarkt aan te gaan om een liter frisdrank en een pak suiker te kopen.   …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/06/sukerfrij-grapke-suikervrij/

Ferhaal fan in misjonaris (grapke: Verhaal van een missionaris)

  Ik doopte ris in indiaan en sei tsjin him: ‘Tenei hjitsto Fransisko en net mear Ljochte Moanne.’ Ik doopte eens een indiaan en zei tegen hem: ‘Voortaan heet je Francisco en niet meer Lichte Maan’.   Ik fertelde noch mear dingen en ek dat hy op freed net fleis, mar fisk ite moast. Ik …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/04/ferhaal-fan-in-misjonaris-grake-verhaal-van-een-missionaris/

Een nat zandpad-In wied sânreed (grapke)

Gauwe rydt mei syn wein op in sânreed troch de  Fryske wâlden. Gauwe rijdt met een wagen op een zandpad  door de Fiese wouden. Hy komt foar in fikse dobbe te stean. Hij komt voor een flinke waterplas te staan. Njonken it paad yn ‘e greide is in daam mei in hikke. Efter de hikke …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/04/een-nat-zandpad-in-wied-sanreed-grapke/

Telefoonrekening (grapke)

  Hege telefoanrekken- Hoge telefoonrekening.   Heit komt thús fan syn wurk, iepent de post, krijt in reade holle en ropt elkenien byelkoar… Vader komt thuis van zijn werk, opent de post, krijgt een rood hoofd en roept iedereen bij elkaar…   “Sa ‘n healwize hege telefoanrekken kin echt net mear. Wat heve jimme wol …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/04/telefoonrekening-grapke/

Autoradio gestolen (grapke)

Autoradio gestolen.   JanPiter út Utrecht hie yn syn fakânsje yn Fryslân west. JanPeter uit Utrecht bracht z’n vakantie in Friesland door.   It kontakt mei de Friezen gong wat stroef, want hy en it frysk wienen gjin kameraden. Het contact met de Friezen ging moeizaam, want hij en het Frysk waren geen goede maatjes. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/03/autoradio-gestolen-grapke/

HUILBABY (grapke)

Mooglik  makke troch in nije fruchtberens technology foar âldere froulju hat in 60 jierrige kennis fan ús it libben skonken  oan in lytse poppe. Mogelijk gemaakt door een nieuwe vruchtbaarheidstechnologie  voor oudere vrouwen heeft een 60 jarige kennis van ons het leven geschonken aan een baby. Likernôch in moanne letter gie ik by har op …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/03/huilbaby-grapke/

Sprong van een minaret (grapke)

Sprong fan de minaret In fûleindich bunjee-jumper sjocht yn Marokko in moaie minaret en beslút om dêr in sprong  út te fieren. Hy giet nei de souk en keapet 25 meter spesjaal elastyk, in karabynheak en in learen harnas. Dy middei springt hy foar in grut publyk. Hy fearret werom by 50 sintimeter fan ‘e …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/03/sprong-van-een-minaret-grapke/

Efterneikrûperke (grapke)

  Lytse Sake krige in bulte omtinken. Kleine Sake kreeg veel aandacht.   Mar it feroare doe ‘t syn suske Maaike berne waard. Maar dat veranderde toen zijn zusje Maaike werd geboren.   Hy waard nou tige jaloersk, hy moast him mei minder omtinken tefreden stelle. Nu was hij erg jaloers, hij moest tevreden zijn …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/02/efterneikruperke-grapke/

Zwemdiploma’s (grapke)

In Belg hiert yn Earnewâld in kano en peddelt it wetter op. Een Belg huurt in Eernewoude een kano en peddelt het water op.   Hy is al in ein fan ‘e kant en dan slacht syn kano om. Meteen al, midden in de vaart kiept zijn kano om.   De kano riist net wer …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/01/zwemdiplomas-grapke/

B. KRACHTPATSERS (grapke)

  Bearnd, in sterke boufakker swetste  dat er elkenien  te boppen gean koe mei in krêfttoer. Bernard, een sterke bouwvakker pochtte dat hij iedereen kon overtreffen met een krachttoer.   Dêroer  wie  er spesjaal dwaande  tsjin de âldere kollega’s. Daarover was hij speciaal bezig tegenover de oudere collega’s.   Nei in skoft hienen dy âldere …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/01/b-krachtpatsers-grapke/

KAPITAAL en rente

KAPITAAL EN RENTE (Kaptaal en rinte) In belizzingadviseur stelt de frou foar oan in frijgeselle kollega. Een beleggingsadviseur stelt zijn vrouw voor aan een vrijgezel-collega. Letter hellet dy him efkes oan ‘e kant en freget: “Nim my net kwea ôf dat ik it freegje, mar wêrom bisto mei sa’n lilk wiif troud?” Later neemt deze …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/01/kapitaal-en-rente/

Meteoor

Doe’t ús fleantúch boppe Arizona fleach, fertelde de piloat oer de lânskipskenmerken. Toen ons vliegtuig boven Arizona vloog, gaf de piloot uitleg over de landschapskenmerken. Rjochts fan jo sjogge jo de Meteor-Krater, in grut toeristysk trekplaster fan Noard-Arizona. “Rechts van u ziet u de Meteor-Crater, een grote toeristische trekpleister van Noord-Arizona. Dy krater is ûntstien …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/01/meteoor/

Meer laden