web analytics

Tag: friesomutens

FRYSKE SPREKWURDEN, dozyn 12.

KLIK HIER 144.  De hinnen dy’t it lûdst keakelje lizze dêrom net de grutste aaien.          De kippen die het luidst kakelen, leggen niet perse de grootste eieren. 143. It is better fan in soere appel te biten as fan toarst te fersmachtsjen. Het is beter van een zure appel te eten, dan te sterven …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/10/fryske-sprekwurden-dozyn-12/

Fryske sei siswizen, deel 1 ( vrijelijk vertaald )

  KLIK HIER  96. Alle bytsjes helpe, sei ’t wiif en hja treau it skip mei de stopnuddel. Alle beetjes helpen, zei de vrouw en ze duwde het schip aan met een stopnaald. 95. Brûk dyn ferstân mokses, sei de man en hy smiet de kompjûter de doar út. Gebruik je verstand sukkel, zei de …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/07/fryske-sei-siswizen-deel-1-vrijelijk-vertaald/

Meer laden