web analytics

Tag: friesomutens

Dichters op het spoor

Een “lyts-fers” van Hilbrand W.S.Westra uit de bundel Dichters op het Spoor 2004; Ik haw in dei yn de greide lein tusken ljippen en kij. Ik wit noch, it wie in snein, lústerjend nei neat dan myn eigen drippen rein.   Ik heb een dag in het weiland gelegen tussen kieviten en koeien. Ik weet …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/06/dichters-op-het-spoor/

De Oude Friezen ( deel 7)

Uit GESCHIEDENIS VAN FRIESLAND.  Quintilius Varus, Stadhouder in deze gewesten, maakte zich, door zijne trotschheid maar nog meer door zijn vuil en ontuchtig gedrag, zeer gehaat bij deze volken, welke bovendien eenen gedurigen wrok tegen de Romeinen, die hunne vrijheid weggenomen hadden, voedden, en telkens gelegenheid zochten, om zich van hunne overheerschers vnj te maken. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/06/de-oude-friezen-deel-7/

Een NIET vergeten vers.

Op de omslag van de bundel FERGETTEN FERSEN van Jan Wybenga (Friese Pers Boekerij) Soms driuwe ferwaaide toanen troch it flues fan sliep en bliuwe behâlden om te ferwurdzjen, letter, ûnferwachts. vrije vertaling: Soms drijven verwaaide tonen door het vlies van de slaap en blijven bewaard om te verwoorden, later, onverwacht.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/06/een-niet-vergeten-vers/

Een doosje lucifers voor 10 euro (grapke)

– In Belgyske firma, dy’t yn lúsjefers hannele, woe op in orizjinele wize reklame meitsje. Een Belgische firma die in lucifers handelde, wilde op een originele wijze reclame maken. – Hja stjoerden in fertsjintwurdiger op en paad om oan dyjinge, dy’t in doaske fan harren merk lúsjefers by him hie, in biljet fan tsien euro …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/06/een-doosje-lucifers-voor-10-euro-grapke/

Operatie rolstoel (grapke)

  – Us sikehûsreglemint bepaalt dat pasjinten by ûntslach gebrûk meitsje moatte fan in rolstoel.  Ons ziekenhuisreglement bepaalt dat patiënten bij ontslag gebruik moeten maken van een rolstoel.   – In learlingferpleechster kaam op seal en seach dat in âlde man op ‘e râne fan it bêd siet mei in tas oan de fuotten. Een leerling-verpleegster …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/05/operatie-rolstoel-grapke/

STOTTERGRAPKE (taalhulp)

  STAMMERGRAPKE – Yn kafee Marktzicht sit in stammerder mei syn hûn.      In café Marktzicht zit een stotteraar met zijn hond. – In oare gast freget hoe âld de hûn is.     Een andere gast vraagt hoe oud de hond is. – ‘ t…tt…tr…trtr..trije jj…iiier’ stammeret de man.   ‘D… dd… dr.. drdr.. drie jj…jaar!’ stottert …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/05/stottergrapke-taalhulp/

Crisis in café Marktzicht.

Vier mei 2009 in café Marktzicht aan de Oude Weg te Drachten, Friesland. Touché:  Hé, kennen jullie deze? Vier Russen staan op het Rode Plein. Zegt eentje: Nou, dat Mexico-virus is ook een goed middel om de kapitalisten er onder te krijgen.   Sjaak Useme: Maar dit is immers al gedoen deur die bank-mannetjies?Anna Liese: Die …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/05/crisis-in-cafe-marktzicht/

Op de reünie (grapke).

 Ik ha de frou oerhelje om mei my nei in reúny te gean. Ik heb mijn vrouw overgehaald om met mij naar een reünie te gaan.   Sy fielt har yn it foar al net maklik, want sy ken hast gjinien fan myn âlde wurk. Ze voelde zich bij voorbaat opgelaten, want ze kent bijna niemand van mijn …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/04/op-de-reunie-grapke/

Fryske-sprekwurden, dozyn 19. Zeg NOG ’s A.

LLL-methode: LEES-LUISTER-LEER de spreekwoorden. KLIK HIER 228. Al is Fryslân plat, it hat syn hichtepunten. Al is Friesland plat…..het heeft zijn hoogtepunten. 227. Alle lytse bern binne leaf, mar wêr komme dy grutte rotsekken wei? Alle kleine kinderen zijn lief, maar waar komen dan die grote rotzakken vandaan? 226. As de wurden net út dyn …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/03/fryske-sprekwurden-dozyn-19-zeg-nog-s-a/

Fryske-sprekwurden diel 17: GELDZORGEN

LLL-methode: LEES-LUISTER-LEER de spreekwoorden. Open het inspreekbestand KLIK HIER 204. In gouden kaai iepent elk slot, útsein dat fan it paradys. Een gouden sleutel opent elk slot, behalve dat van het paradijs. 203. Better ien euro yn de eigen ponge as tsien yn de ponge fan in oar. Beter één euro in mijn beurs dan tien …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/03/fryske-sprekwurden-deel-17-geldzorgen/

Fryske- SPREKWURDEN, dozyn 16: WAT EEN GEDOE.

  KLIK HIER DOEN OF NIET DOEN?  Dwaan of net dwaan, dat is de fraach. mp3tagv266setup.exe   192. As dwaan net doocht, is litten better. Als doen niet deugt, is laten beter. 191. Keakelje is noch gjin aaien lizze. Kakelen is nog geen eieren leggen. 190. De hinnen dy’t it lûdst keakelje, lizze dêrom de …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/02/fryske-sprekwurden-dozyn-16-wat-een-gedoe/

Fryske sei-siswizen (deel 14)

  KLIK HIER 168- Dit is djoere branje, sei de man en hy lei de fioele op it fjoer. Dit is dure brandstof, zei de man, en hij legde zijn viool op het vuur. 167- Dy’t it breed hat, lit it breed hingje, sei de jonge, en hy hie syn heite himd oan. Wie het breed …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/12/fryske-sei-siswizen-deel-4/

Meer laden