web analytics

Tag: friesomutens

Vliegangst (grapke)

It fleantúch is krekt de loft yn gien. Het vliegtuig is pas opgestegen.   Goasse hat syn seatbelt noch om mar byt op ‘e neilen en faget hieltyd de foarholle ôf. Goasse heeft z’n seatbelt nog om maar bijt op zijn nagels en veegt telkens zijn voorhoofd af.   In stewardess sjocht der in skoftke …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/03/vliegangst-grapke/

De bushalte (grapke, taalhulp).

Der stiet in frommeske mei ljocht hier te wachtsjen by in bushalte wylst in polysje foarby komt en freget: ‘Mefrou, kin ik jo earne mei helpe?’ Er staat een blondje te wachten bij een bushalte terwijl een agent komt voorbij en vraagt: ‘Mevrouw, kan ik u ergens mee helpen?   ‘Jawol,’seit de blondine: ‘hokfoar bus moat ik nimme …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/06/de-bushalte-grapke-taalhulp/

Yn kalk en semint ( grapke: in kalk en cement)

  Der komt in man by de dokter. Een man komt bij de dokter.   Seit de dokter: ‘Jo hawwe nierstiennen, kalk yn ‘e bloedfetten en jo hawwe wetter yn ‘e knibbels.’ Zegt de dokter: ‘U heeft nierstenen, kalk in uw bloedvaten. En u heeft water in de knieën”.   It andert fan de pasjint …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/04/yn-kalk-en-semint-grapke-in-kal-en-cement/

ROTONDE (grapke)

In Belch komt dronken fan in feestje. Een Belg komt bezopen van een feestje.   In polysjeman hâldt syn auto tsjin en seit: ‘Alkoholtest!’ Een politieagent houdt zijn auto tegen en zegt : ‘Alcoholtest!’   De man andert: ‘Wol, ferd….As ik dy 10 euro jou, litst my dan gean? – Nee. Goed, 20 Euro dan?’ …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/03/rotonde-grapke/

In net te liuwen jacht ferhaal ( Een ongeloofwaardig jachtverhaal) GRAPKE.

Trije freonen prate mei elkoar ôf op readwyld jacht te gean. Drie vrienden spreken met elkaar af om op herten te gaan jagen. De iene is in sakeman, de oare in dokter en de tredde in predikant. De een is een zakenman, de andere een dokter en de derde is predikant. Wylst se yn it …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/03/een-ongeloofwaardig-jachtverhaal-grapke/

Kneppelfreed (Nachtelijk bezoek, grapke)

  In frou kaam jûns let thus, hiel stil docht se de doar fan har sliepkeamer iepen. Een vrouw kwam ’s avonds laat thuis, heel zachtjes deed ze de deur van haar slaapkamer open.   Der stutsen fjouwer fuorten ûnder de tekkens út. Er staken vier benen onder de dekens uit.       Se pakte …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/02/besite-by-nacht-nachtelijk-bezoek-grapke/

Bril vergeten (grapke: bril fergetten)

  Op fakânsje yn Spanje besiket in âlder stel Madrid. Op vakantie in Spanje bezoekt een bejaard echtpaar Madrid.   Nei’t hja yn in restaurant west hienen, komt de âldere frou der efter, dat hja har bril dêr lizze litten hat. Na bezoek aan een restaurant komt de oude dame er achter, dat zij haar …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/02/bril-vergeten-grapke-bril-fergetten/

Hoe te beteljen…..Hoe te betalen? ( grapke)

  In dronken frommeske folslein útklaait, springt yn in taksy fan in Fries. Een dronken vrouw, spiernaakt, springt in de taxi van een Fries.   De sjauffeur syn eagen pûlje út en hy bliuwt nei de frou stoarjen sûnder sels de auto te starten. De chauffeur zijn ogen puilen uit en hij blijft naar de …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/12/hoe-te-beteljen-hoe-te-betalen-grapke/

Een geweldige uitvinding (grapke)

Doe’t NASA astronauten de romte ynstjoerde, ûntdutsen hja  dat in ballpointpinne net wurket by nul-swiertekrêft. Toen NASA astronauten de ruimte instuurde, ontdekten zij dat een ballpointpen niet werkt bij zero-zwaartekracht. Oan it klearjen fan dizze swierrichheid, bestegen de Amerikanen in soad jierren  en 12.000 miljoen dollar. Om het probleem op te lossen, besteedden de Amerikanen …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/12/een-geweldige-uitvinding-grapke-2/

Strâne op in eilân. (gestrand)

  Sjoerd en Harmen wienen strâne op in eilân. Sjoerd en Harmen waren gestrand op een eiland.   Sjoerd raasde: ‘Wy sille hjir stjerre! Wy sille hjir stjerre!’ Sjoerd schreeuwde: ‘Wij gaan hier dood! Wij gaan hier dood!’   Harmen sit berêstend tsjin in beam. Harmen zat gelaten tegen een boom.   Sjoerd seit: ‘Begrypst …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/10/strane-gestrand/

GATGRAVERIJ

  In opsichter yn België freget oan ien fan syn arbeiders om in gat te graven fan twa meter djip. Een opzichter in België vraagt aan een van zijn arbeiders om een gat te graven van twee meter diep.   It wurk is dien, de opsichter komt te sjen en seit dat er in flater makke hat. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/07/gatgraverij/

Lod-earen ( grapke FLAPOREN)

Ik wie ferpleechster op ‘e kreamôfdieling fan it sikehûs. Ik was verpleegster op de kraamafdeling van het ziekenhuis.   Op in dei naam ik in pas berne popke, in jonkje, mei nei de keamer dêr ‘t syn heit yn spanning siet te wachtsjen. Op een dag nam ik een pas geboren baby, een jongetje, mee …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/06/lod-earen-grapke-flaporen/

Meer laden