web analytics

Tag: fries-om-utens

Hurdrinhoanne-Hardloophaan (grapke).

Hurdrinhoanne  –  Hardloophaan.   -Jelle rydt, mei in gong fan 80 km yn it oere, it doarp út.  Jelle rijdt met een snelheid van 80 km per uur het dorp uit.   -Dan sjocht er yn de efterútrydspiegel in hoanne, dy’t him ynhelje wol. Dan ziet hij in zijn achteruit-rijspiegel een haan, die hem wil …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/12/hurdrinhoanne-hardloophaan-grapke/

De diamanten ring (grapke)

-Sjoukje skille lêstendeis nochal lilk nei de GSM fan har man: “Sytse,  wêr sitsto yn ‘e goedichheid?” Sjoukje belde laatst behoorlijk kwaad naar de GSM van haar man: “Sytze, …. waar zit je in hemelsnaam ?”   -Sytze andere: “Wol leafste, witsto noch fan dat juwelierswinkeltsje wêrsto lang lyn dy diamanten ring seachst, der fuortendaliks …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/02/de-diamanten-ring-grapke/

Europeeske anekdoate oer de Nederlânske automobilist.

‘Wat krijt in Nederlanner as er trije kear foar syn rydbewiis sakke is?’ ‘Wat krijgt een Nederlander als hij driemaal voor zijn rijbewijs gezakt is?’ ‘In giel kenteken en in stikker NL (Noch Learend). ‘Een geel kenteken en een stikker NL (Nog Lerend). En om der wis fan te wêzen dat er net te hurd …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/04/europeeske-anekdoate-oer-de-nederlanske-automobilist/

Babygewicht (grapke)

– In ljochthierrige komt mei in lytse poppe op ‘e earm it konsultaasjeburo yn en freget oft it berntsje weage wurde kin.  Een blondine komt met een baby op haar arm het consultatiebureau binnen en  vraagt of het kindje gewogen kan worden.  – De ferpleechkundige andert: “Sorry mefrou, de berneskealje is kapot. De verpleegkundige antwoordt: …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/09/babygewicht-grapke/