web analytics

Tag: De weg vragen

Nei it stasjon. (taalbetizing, language confusion, taalverwarring)

Op de Alde Wei yn Drachten kuierje twa plysjes. On the Old Way in Drachten  two policemen are walking. Op de Oude Weg in Drachten kuieren twee politieagenten . Der stoppet in auto mei in Ingelsk nûmerboerd. A car with an English numberplate is stopping. Er stopt een auto met een Engels kenteken. De sjauffeur docht it rjochter …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/nei-it-stasjon-taalbetizing-language-confusion-taalverwarring/