web analytics

Tag: bezittingen

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 26

KLIK HIER: KLIK HIER: Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel. ——————————————————————————————————————————————- The hare and the snail have New Year on the same day. De hazze en de slak hawwe op ‘e selde dei nijjier. De haas en de slak hebben nieuwjaar op dezelfde dag.   There never rode a safe behind …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/07/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-25/