web analytics

Terug naar (ver)taalhulpen-LOOC frysk.

Wrâld Fan Talen

 Lân fan Taal

Yn dizze side fan it Wrâld Wiid Reach is plak foar in Wrâld fan Talen en sels foar in Wrâld fan Talen-ten. 

poëzy

sprekwurden

sei-siswizen

    quotes, one-liners

 

Het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen >   http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/contact/

 

Diverse vertaalhulpmiddelen vind je hier > https://www.taalhelp.frl

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/taalhulp/wrald-fan-talen/