web analytics

(ver)taalhulpen-LOOC frysk.

The Frisian LOOC…… TRANSLATE-TO-FRYSK

(LOOC = Little Open Online “Course”)

LOOC HERE – LOOC HJIR

This site can be a medium, an introduction to the Frisian language.

LOOC for MORE

http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/?s=taaltool

TAALHULP  Frysk+English+Dutch  introduction to the Frisian language.+ LOOC for more….LOOC hear.

Deze single FEREALE AS IN HIN is uitgebracht door Marista records Dokkum. Sjong mar mei.

By alles wat ik doch en alles wat ik sjoch

-In everything I do and in everything I see

-Bij alles wat ik doe  en alles wat ik zie

 

Ik kin der neat oan dwaan,  ik tink oan dy

– I can not help it but  I think of you

– ik kan er niets aan doen,  ik denk aan jou

 

Ik as âlde strúk……flinters yn myn búk

– I like old bush butterflies in my belly

– Ik als oude struik….vlinders in mijn buik

 

Tûzend flinters allegear troch dy

Thousand butterflies all because of you

Duizend vlinders allemaal door jou

 

 

De fyftich al foarby, wat is der dochs mei my

– More than fifty years, what’s up with me now

– De vijftig al voorbij, wat is er toch met mij

 

Kribels yn myn búk krij ik fan dy

Ichies in my belly  I get from you

Kriebels in mijn buik krijg ik van jou

 

It swit dat brekt my út, dreamend fan in tút

– Cold sweat is breaking out, dreaming of a kiss

– Het zweet dat breekt mij uit, dromend van een kus

 

 

In tút, in tút, in tút wol ik fan dy

– A kiss, a kiss, a kiss  I want from you

– Een kus, een kus, een kus wil ik van jou

 

 

Fereale as in hin

In love like a hen

Verliefd als een hen.

 

Ten behoeve van Nederlandstaligen… hier rechtsboven staat de vertaalhulp WAT WURD IT.

+ LOOC for more….

Maarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr op deze site staan ( soms enigszins verstopt….een aantal taalhulpen voor de beginnende vertalers en leerkrachten Nederlands->Frysk-> Nederlands. Zoals het systeem SESAME-OPEN. Een voorbeeld:  Mannichien moat dea wêze om libben foar ús te wurden in de oefening hieronder.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/taalhulp/

Wrâld Fan Talen

 Lân fan Taal Yn dizze side fan it Wrâld Wiid Reach is plak foar in Wrâld fan Talen en sels foar in Wrâld fan Talen-ten.  poëzy sprekwurden sei-siswizen     quotes, one-liners   Het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen >   http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/contact/   Diverse vertaalhulpmiddelen vind je hier > https://www.taalhelp.frl  

juster-hjoed-moarn..Google-Translate Frysk.

Jawel, dit item LOOC English>Frysk is nog in ontwikkeling. IJzer met de handen breken zal niet lukken.Er moet worden geroeid met de riemen die er zijn. Wat gister niet lukte, vandaag niet kan, zal morgen misschien wel gaan. Augustus 2017. Intussen is Google nog steeds bezig om zelflerende vertaalmachines te leren om complete zinnen vanuit …