web analytics

66 resultaten voor spreekwoorden, sprekwurden,

FRYSKE SPREKWURDEN en SEI-SISWIZEN, diel 30

KLIK HIER   360. Op ‘e merk is jo euro in gûne wurdich. Op de markt is uw euro een gulden waard. 359. Riden is toarstich wurk, sei ’t âldwiif, en se stie mei ien foet op ’t iis. Schaatsen is dorstig werk, zei het oude vrouwtje, en ze stond met één voet op het …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/10/fryske-sprekwurden-en-sei-siswizen-diel-30/

FRYSKE SPREKWURDEN en SEI-SISWIZEN, diel 28

LLL-methode: LEES-LUISTER-LEER de spreekwoorden.   Open het inspreekbestand en KLIK HIER   336. In hûn is moedich op syn eigen daam. Een hond is moedig op z’n eigen dam. 335. In hin is in sin mar gjin gewin. Kippen houd je voor de liefhebberij, maar veel voordeel heb je er niet van. 334.Nim foar it iten …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/10/fryske-sprekwurden-en-sei-siswizen-diel-28/

FRYSKE SPREKWURDEN en SEI-SISWIZEN diel 25

LLL-methode: LEES-LUISTER-LEER de spreekwoorden. Open het inspreekbestand: KLIK HIER   300. Men stekt hiel wat op op sa’n jûn, sei de man, en hy krige de safolste sigaret út it doaske. Op zo’n avond steek je heel wat op, zei de man, en hij nam een zoveelste sigaret uit het doosje. 299. Men moat jins …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/09/fryske-sprekwurden-en-sei-siswizen-diel-25/

SPREKWURDEN en SEI-SISWIZEN deel 24

LLL-methode: LEES-LUISTER-LEER de spreekwoorden. Open het inspreekbestand: KLIK HIER 288. Je kinne net nei immen rikke mei in tichte hân. Je kunt niet naar iemand reiken met een gesloten hand. 287. Leafde foar in oar begjint by dysels. Liefde voor een ander begint bij jezelf. 286. Leafde is blyn, do moast dus mar fiele. Liefde …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/09/sprekwurden-en-sei-siswizen-deel-24/

LLL-Sprekwurden, dozyn 23.

LLL-methode: LEES-LUISTER-LEER de spreekwoorden. KLIK HIER     276. It is my allegearre likefolle, sei de man, as myn wiif mar gjin widdo wurdt. Alles is mij best, zei de man, als mijn vrouw maar geen weduwe wordt.   275. It is better fan de soere appel te biten as fan toarst te fersmachtsjen. Het …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/09/lll-sprekwurden-dozyn-23/

LLL-Sprekwurden, dozyn 22.

LLL-methode: LEES-LUISTER-LEER de spreekwoorden. KLIK HIER 264. Do bist de frou fan myn dreamen. Dat wol ik graach sa hâlde. Jij bent de vrouw van mijn dromen. Dat wil ik graag zo houden. 263. Dwazen en gekken sjogge nei in oar syn lekken en brekken. Een dwaas en een gek kijken naar een ander z’n …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/08/lll-sprekwurden-dozyn-22/

Sprekwurden dozyn 21 …… D 2.

LLL-methode: LEES-LUISTER-LEER de spreekwoorden. KLIK HIER 252. De hannen slop makket in meager sop. De handen slap maakt een magere soep. 251. De kroade wol wol rôlje, mar jo moatte him wol skowe. De kruiwagen wil wel rollen, maar je moet hem wel duwen. 250. De slimste pleagen foar in skipper binne in lek skip …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/07/sprekwurden-dozyn-21-d-2/

Fryske-Sprekwurden, dozyn 20. Wie A zegt, zegt ook D.

LLL-methode: LEES-LUISTER-LEER de spreekwoorden. KLIK HIER   240. Deade fisk driuwt mei de stream fuort, mar libbene fisk swimt tsjin de stream yn. Dode vissen drijven met de stroom mee, maar levende vissen zwemmen er tegen op. 239. Dy’t alle potten en pannen beslikje wol, kriget op it lêst splinters yn ‘e tonge. Wie alle …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/04/fryske-sprekwurden-dozyn-20-wie-a-zegt-zegt-ook-d/

Fryske-sprekwurden, dozyn 19. Zeg NOG ’s A.

LLL-methode: LEES-LUISTER-LEER de spreekwoorden. KLIK HIER 228. Al is Fryslân plat, it hat syn hichtepunten. Al is Friesland plat…..het heeft zijn hoogtepunten. 227. Alle lytse bern binne leaf, mar wêr komme dy grutte rotsekken wei? Alle kleine kinderen zijn lief, maar waar komen dan die grote rotzakken vandaan? 226. As de wurden net út dyn …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/03/fryske-sprekwurden-dozyn-19-zeg-nog-s-a/

Fryske-sprekwurden, dozyn 18. Zeg ’s A.

LLL-methode: LEES-LUISTER-LEER de spreekwoorden.KLIK HIER     216. Alde huzen stean de storm troch en falle by stil waar om. Oude huizen doorstaan de storm, maar vallen om bij windstilte. 215. As fammen feinten lokje wolle, dan wurdt it troch de tiid net folle. Als meisjes vrijers willen lokken, dan lukt dat doorgaans niet best. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/03/fryske-sprekwurden-dozyn-18-zeg-s-a/

Fryske-sprekwurden diel 17: GELDZORGEN

LLL-methode: LEES-LUISTER-LEER de spreekwoorden. Open het inspreekbestand KLIK HIER 204. In gouden kaai iepent elk slot, útsein dat fan it paradys. Een gouden sleutel opent elk slot, behalve dat van het paradijs. 203. Better ien euro yn de eigen ponge as tsien yn de ponge fan in oar. Beter één euro in mijn beurs dan tien …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/03/fryske-sprekwurden-deel-17-geldzorgen/

FRYSKE SPREKWURDEN, dozyn 1

https://translate.google.nl/   Voor het beluisteren van dit eerste dozijn Friese spreekwoorden (LLL-methode) KLIK HIER >  BOERDERIJLEVEN 1.  Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries.       Boter, roggebrood en groene kaas, wie dat niet kan zeggen is geen echte Fries. 2.  De mearwearde fan it libben sit him yn it genietsjen. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/04/fryske-sprekwurden-dozyn-1/

Meer laden