web analytics

86 resultaten voor sei-siswizen

FRYSKE SPREKWURDEN en SEI-SISWIZEN, diel 30

KLIK HIER   360. Op ‘e merk is jo euro in gûne wurdich. Op de markt is uw euro een gulden waard. 359. Riden is toarstich wurk, sei ’t âldwiif, en se stie mei ien foet op ’t iis. Schaatsen is dorstig werk, zei het oude vrouwtje, en ze stond met één voet op het …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/10/fryske-sprekwurden-en-sei-siswizen-diel-30/

FRYSKE SPREKWURDEN en SEI-SISWIZEN, diel 29

KLIK HIER   348. It is altyd fet yn oarmans skûtel. Het is altijd vet in andermans schotel. 347. It boaskjen fan ‘ejongelju is swiet as it giet mei âldersried. Het huwelijk van jongelui is zoet als het gaat met ouder-raad. 346. Wat in frjemd stik bûter, sei de boerinne, en se fiske de kat …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/10/fryske-sprekwurden-en-sei-siswizen-diel-29/

FRYSKE SPREKWURDEN en SEI-SISWIZEN, diel 28

LLL-methode: LEES-LUISTER-LEER de spreekwoorden.   Open het inspreekbestand en KLIK HIER   336. In hûn is moedich op syn eigen daam. Een hond is moedig op z’n eigen dam. 335. In hin is in sin mar gjin gewin. Kippen houd je voor de liefhebberij, maar veel voordeel heb je er niet van. 334.Nim foar it iten …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/10/fryske-sprekwurden-en-sei-siswizen-diel-28/

FRYSKE SPREKWURDEN en SEI-SISWIZEN, diel 27

KLIK HIER VOOR DE UITSPRAAK SEI-SISWIZEN: VAN DE WIEG TOT HET GRAF.   324. Dat faIt my ôf en ta, sei Oebele, doe krigen se trije jonges. Dat valt me mee en tegen, zei Oebele, en toen kregen ze drie jongens. 323. Der heart in grapke by, sei de boer, en kidele syn wiif mei …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/10/fryske-sprekwurden-en-sei-siswizen-diel-27/

FRYSKE SPREKWURDEN en SEI-SISWIZEN, diel 26

KLIK HIER VOOR DE UITSPRAAK   312. Ek tsjustere wolken kinne net lang hingjen bliuwe. Ook donkere wolken kunnen niet lang blijven hangen. 311. Under in steand seil is it maklik kloetsjen. Onder een staand zeil is het gemakkelijk bomen. 310. Wa’t troch it fjoer flein is, sil net troch de sinne rane. Wie door …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/09/fryske-sprekwurden-en-sei-siswizen-diel-26/

FRYSKE SPREKWURDEN en SEI-SISWIZEN diel 25

LLL-methode: LEES-LUISTER-LEER de spreekwoorden. Open het inspreekbestand: KLIK HIER   300. Men stekt hiel wat op op sa’n jûn, sei de man, en hy krige de safolste sigaret út it doaske. Op zo’n avond steek je heel wat op, zei de man, en hij nam een zoveelste sigaret uit het doosje. 299. Men moat jins …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/09/fryske-sprekwurden-en-sei-siswizen-diel-25/

SPREKWURDEN en SEI-SISWIZEN deel 24

LLL-methode: LEES-LUISTER-LEER de spreekwoorden. Open het inspreekbestand: KLIK HIER 288. Je kinne net nei immen rikke mei in tichte hân. Je kunt niet naar iemand reiken met een gesloten hand. 287. Leafde foar in oar begjint by dysels. Liefde voor een ander begint bij jezelf. 286. Leafde is blyn, do moast dus mar fiele. Liefde …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/09/sprekwurden-en-sei-siswizen-deel-24/

AAN ALLES KOMT EEN EIND ( fryske sei-siswizen, dozyn 15) OAN ALLES KOMT IN EIN

   Klik hier om te luisteren naar > sprekwurden 169 – 180   180. In goed begjin is ’t heale wurk. Een goed begin is het halve werk.   179. Alles moat in ein ha, sei Okke, en hy biet in kreakeling midstwa. Everything must have an end, said Okke, and he bit a pretzel in two. Alles …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/12/aan-alles-komt-een-eind-fryske-sei-siswizen-dozyn-15-oan-alles-komt-in-ein/

Fryske sei-siswizen (deel 14)

  KLIK HIER 168- Dit is djoere branje, sei de man en hy lei de fioele op it fjoer. Dit is dure brandstof, zei de man, en hij legde zijn viool op het vuur. 167- Dy’t it breed hat, lit it breed hingje, sei de jonge, en hy hie syn heite himd oan. Wie het breed …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/12/fryske-sei-siswizen-deel-4/

LLL sei-siswizen, deel 3 (vrijmoedig vertaald)

  Klik hier om te luisteren naar >    sprekwurden 145 – 156. KLIK HIER   156. Je ite hiel wat op op sa’n jûn, sei de man en doe naam er it safolste stikje tsiis. Je eet heel wat op op zo’n avond, zei de man en hij nam het zoveelste stukje kaas.   155. Alde …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/11/lll-sei-siswizen-deel-3-vrijmoedig-vertaald/

Fryske sei-siswizen, deel 2 ( vrijelijk vertaald)

KLIK HIER 120. Ik ha der neat op tsjin dat it tsjuster is, sei de man, mar ik moat wol wat sjen kinne. Ik heb er niets op tegen dat het donker is, zei de man, maar ik wil wel wat kunnen zien. 119. It âlde guod moat earst tenein, sei de jonge en hy …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/08/fryske-sei-siswizen-deel-2-vrijelijk-vertaald/

2007-04: SEI-SISWIZEN-SPESJAAL trije,

In FRYSLÂN is er voor elke situatie wel een toepasselijk sprekwurd of een relevante sei-siswize (zei-zegwijze) te vinden. Ook al zeggen de Friezen het zelf….Sei-siswizen binne geweldich en TYPYSK FRYSK. Enkele sei-siswizen zijn heel oud, al in het “oud-Fries ” bekend. Maar het FRYSK is een levende taal. Hier en nu in ONLINERS zijn sommige sei-siswizen …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2007/01/2007-04-sei-siswizen-spesjaal-trije/

Meer laden