web analytics

111 resultaten voor grapkes

Wereldreis naar Spanje (grapke).

Wrâldreis nei Spanje   Er staat een knap blondje aan de balie van het vakantie-hotel. Der stiet in kreas famke, mei ljocht hier, by de baalje fan it fakânsjehotel. De receptionist vraagt belangstellend: “Alles naar de zin, mevrouw”. De resepsjoniste freget mei belangstelling: “Alles nei’t sin, mefrou?” Zij: “Ja, het is hier geweldig. De zee, …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/08/wereldreis-naar-spanje-grapke/

Daliks keapje (grapke)

Meteen kopen ! De soan fan in oaljesjeik sil studearje yn Londen. De zoon van een oliesjeik gaat studeren in Londen. Hy wurdt elke moarn troch syn sjauffeur yn in Rolls Royce by de universiteit ôfset. Hij wordt elke ochtend door zijn chauffeur in een Rolls Royce bij de universiteit afgezet. Nei in wike of …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/08/daliks-keapje-grapke/

Kaartje ? (grapke)

Kaartsje ? Kaartje ? In kondukteur freget in âldere man om syn treinkaartsje. Een conducteur vraagt een oudere man om zijn treinkaartje. De man seit dat er gjin kaartsje hat. De man zegt dat hij geen kaartje heeft. ‘No’, seit de kondukteur, ‘dan moatte jo by de folgjende halte útstappe’. ‘Nou’, zegt de conducteur, ‘dan …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/08/kaartje-grapke/

De slangefretter (grapke: de slangenvreter)

Dronken Watze rint op strjitte mei in doaze mei gatten der yn. Dronken Watze loopt op straat met een doos met gaten erin. Hy komt dronken Sytse tsjin en dy freget: “Wat hasto dêr yn dy doaze, Watze?” Hij komt dronken Sietse tegen en die vraagt: “Wat heb jij in die doos, Watze?” “Dat is …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/08/de-slangefretter-grapke-de-slangenvreter/

GORGELREMEDIE (grapke)

– GUORRELREMEEDZJE – Frou Adema komt by de dokter, bûnt en blau slein… Mevrouw Adema komt bij de dokter, bont en blauw geslagen… – Dokter Joustra: ‘Wat is der bard?’ Dokter Joustra: ’Wat is er gebeurd?’ – Frou Adema: ‘Dokter, elke kear as myn man dronken thúskomt, krij ik in wan op ‘e bealch…’ Mevrouw …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/07/gorgelremedie-grapke/

Hoe je heette…..(grapke)

Twa âlde mantsjes wienen al jierren lang befreone. Twee oudjes waren al tientallen jaren bevriend. Yn al dy jierren hienen se tegearre in soad dien en hiel wat belibbe. In al die jaren hadden ze tesamen veel gedaan en avonturen beleefd. Hjoed de dei wie it kontakt eigentlik beheind ta alle wiken in spultsje kaarte. Tegenwoordig …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/07/hoe-je-heette-grapke/

DE SKONK (het been: grapke)

– In frou, al behoarlik op leeftiid, stroffele en foel. Har skonk docht tige sear. Een mevrouw, al behoorlijk op leeftijd, struikelde en viel. Haar been doet flink pijn. – Se moat nei dokter en dy wuollet har skonk stevich yn it ferbân. Ze moet naar dokter en deze wikkelt haar been stevig in het …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/07/de-skonk-het-been-grapke/

Schoonmoeder gestorven (grapke)

Twa freonen moeten elkoar op ‘e dyk.Twee vrienden ontmoeten elkaar op straat. Seit de iene: ‘Hearkens, ik hearde dat dyn skoanmem stoarn is. Wat hie se?’ Zegt de ene: ‘Goh, ik hoorde dat je schoonmoeder is gestorven. Wat had ze?’ ‘Och, wat sieraden, in âlde tv en wat sparsinten…’ ‘Och, wat sieraden, een ouwe tv …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/06/schoonmoeder-gestorven-grapke/

De pijp uit (grapke)

De piip út De pijp uit Sibbele siet by pake op ‘e skurte, wylst dy besocht om mei in lúsjefer syn piip op te stekken. Sibbele zat bij opa op schoot, terwijl die probeerde om met een lucifer zijn pijp aan te steken. Sibbele blies de lúsjefer út. Sibbele blies de lucifer uit. Dit waard …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/06/de-pijp-uit-grapke/

Stjerkes (Sterretjes, grapke)

-In âldere frou stapte nei de MOS (Maatskiplike Ûndernimming Smellingerlân) foar kompjûterhelp. Een oudere vrouw stapte naar de MOS (Maatschappelijke Onderneming Smallingerland) voor computerhulp. -Yn de kompjûterseal lei se har probleem foar oan in ynstrukteur.  In de computerzaal legde zij haar probleem voor aan een instructeur. -„It  probleem is, dat as ik myn wachtwurd yntypt …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/05/stjerkes-sterretjes-grapke/

Vakantiebestemming- Fakânsjebestimming.

     Twee Hollanders zitten samen een biertje te drinken. – Twa Hollanners sitte tegearre in bierke te drinken.     Vraagt de een ‘waar ga jij heen op vakantie dit jaar’ ? – Freget de iene ‘wêr giesto hinne mei fakânsje dit jier’ ?     ‘Ik ga naar Aantocht’, zegt die ander. – ‘Ik gean …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/04/vakantiebestemming-fakansjebestimming/

– De toskedokter – De tandarts – (grapke)

In famke fan krekt fjouwer jier giet foar it earst nei de toskedokter foar kontrôle en it skjinmeitsjen fan har gebit. Een meisje van pas vier jaar gaat voor het eerst naar de tandarts voor controle en reiniging van haar gebit. De mûlhygiënist besiket mei it famke yn petear te reitsjen, mar sûnder sukses. De …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/04/de-toskedokter-de-tandarts-grapke/

Meer laden