web analytics

DeelDingen

http://bit.ly/389hCCA    natuurgeest=Albe-     adel=Adel-     inspanning-Amel-     Under in steand seil is it maklik kloetsjen. Wa’t troch it fjoer flein is, sil net troch de sinne rane.
http://bit.ly/389hCCA    natuurgeest=Albe-     adel=Adel-     inspanning-Amel-     Under in steand seil is it maklik kloetsjen. Wa’t troch it fjoer flein is, sil net troch de sinne rane.

http://bit.ly/389hCCA    natuurgeest=Albe-     adel=Adel-     inspanning-Amel-     Under in steand seil is it maklik kloetsjen. Wa’t troch it fjoer flein is, sil net troch de sinne rane.
http://bit.ly/389hCCA    natuurgeest=Albe-     adel=Adel-     inspanning-Amel-     Under in steand seil is it maklik kloetsjen. Wa’t troch it fjoer flein is, sil net troch de sinne rane.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/12/deeldingen/

TaalTool Frysk

KLIK HIER VOOR DE UITSPRAAK

Ek tsjustere wolken kinne net lang hingjen bliuwe.

Under in steand seil is it maklik kloetsjen. Wa’t troch it fjoer flein is, sil net troch de sinne rane. Wa’t út de pas rint, trapet op saken dy’t oaren noch net sjen kinne. Wachtsje jim foar noardewyn, en al te gleie sinneskyn. Wa’t himsels yn ‘e spegel besjocht, sjocht net altyd wat him foar eagen stiet. Wat lit ik it stowe, sei de mich dy’t op ‘e koets siet. Wat mear as men in kat streaket, wat heger as de sturt stekt.Wat sjonge en omdangelje en net folle wurk dwaan: ’t is in wyldsang mei dy.  Wêr’t wy op ‘e wrâld ek binne, oer ús skynt deselde sinne.Wêr’t de holle fol fan is, rint de folpinne fan oer. Wês in sinnestriel, in oar hat der ferlet fan.

Heb je tijd om een beetje Frysk te leren? Dat kan zonder geld en moeite op het adres bit.ly/2ZPpAgA met de taalcursus OANT MOARN (elke dag een beetje oefenstof Frysk (+ uitspraak) en Hertaling in het Nederlands.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/12/taaltool-frysk/

RJOCHTER HÂN

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/11/rjochter-han/

SOMS……(senryu)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/11/soms-senryu/

I-DOC Sattar Kawoosh

bit.ly/3pNuFBU

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/11/i-doc-sattar-kawoosh/

I-doc. Sattar Kawoosh link: bit.ly/3pNuFBU

De – uit Irak afkomstige, al 20 jaar in Nederland waarvan 10 jaar in Drachten gevestigde tekenaar/ kunstschilder Sattar Kawoosh heeft zich tijdens en na zijn studie aan de kunstacademie van Bagdad gespecialiseerd in het onderwerp mens, menselijke emoties en relaties. Zijn werk kenmerkt zich door een volle kleurrijkheid. Zijn aandacht voor details doet denken aan dat islamitische miniatuur-schilderkunst. Het buitengewoon gedetailleerde werk is vooral een ode aan de vrouw, vervuld van eigen dromen. De landschappelijke achtergronden verbeelden hun intieme paradijstuinen. Met het schilderij LIEFDE ONDER DE PARAPLU (150 x 140 cm) won Sattar goud tijdens de Biennale Souad al-Sabah in Koeweit. Aan deze Biennale deden in totaal ruim 60 kunstenaars mee afkomstig uit verschillende landen over de hele wereld. Sattar Kawoosh is ook één van de deelnemers aan de Kunstroute Smallingerland.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/11/sattar-kawoosh/

hersenPANdeMOI

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/11/marquee-mix/

Herfstbeeld

aan de waterkant: poesje gaf haar spiegelbeeld een kletsnatte poot

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/10/herfstbeeld/

SESAMOPENU

Sinds juni 2020 is ELKE DAG het VERS VOOR VANDAAG gepubliceerd.

Hieronder kun je de dagelijkse links ont-dekken, ECHT WAAR.

Sommige VORIGE VERZEN vind je met de link -> bit.ly/37ojuZt bit.ly/354VdVJ bit.ly/35a9JeW bit.ly/3iZD5kP bit.ly/3nOskFO bit.ly/3iVYHi2 bit.ly/3iRwOHM bit.ly/36T8Slk bit.ly/3ddvfmq bit.ly/3ny5dPD bit.ly/3d4Judi bit.ly/3iDWtUy bit.ly/2StzsZI bit.ly/34isNHg bit.ly/3cW92cs bit.ly/3nanqm7 bitly.com/3jiYdDI bit.ly/3mWXbQ bit.ly/33dWhXp bit.ly/368n7Ch bit.ly/3cDp3DV bit.ly/306LTie bit.ly/3j2lRUJ bit.ly/35XSsaB bit.ly/35QXc1Q bit.ly/33IEF4Z bit.ly/3mxx168 bit.ly/2FEAL4S bit.ly/3hFwbAu

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/10/sesamopenu/

SESAMOPENU

bit.ly/33XLPnr > bit.ly/33XLPnr > bit.ly/33XLPnr > bit.ly/33XLPnr > bit.ly/2oRFBTU

Het onderstaande vers is op je mobiel te vertalen. Selecteer een woord, druk op de geselecteerde balk totdat twee blauwe knoppen opduiken. Verschuif elke balk tot je het volledige vers geselecteerd hebt. Onder in het beeld van je handy verschijnt de passage én een vertaling in de gekozen taal. Bovendien kun je de passage delen met een ander. Probeer deze optie maar met dit vers.

Het groen vervlogen….. ‘t blad kleurt nog van rood naar geel, buigt naar d’aarde bruin.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/10/37029/

Obe Postmapriis foar Jan Popkema fan IT PARFUM fan Süskind.

bit.ly/33XLPnr

De wereldberoemde roman Das PARFUM verscheen al  in 54 talen. Er werden  zo’n twintig miljoen exemplaren van verkocht.  in 2006 kwam de filmversie uit onder de titel Perfume: The Story of a Murderer. De film won diverse prijzen. Gister werd het boek in de Fryske vertaling geopenbaard. De vertaler is Jan Popkema uit Burgum.   Uitgever: REGAAD.

ISBN: 978 90 821970 8 2 , NUR: 302  www.regaad.nl

Een fragment uit IT PARFUM kun je hier beluisteren > bit.ly/33XLPnr

Yn de tiid dêr’t wy it oer hawwe, hearske yn de stêden in foar ús, moderne lju, ûnfoarstelbere stank. De strjitten stonken nei dong, de achterhôven stonken nei miich, de treppehuzen nei fermôge hout en rottekeutels, de keukens nei bedoarne koal en skieppefet; de keamers, dy’t noait wierre waarden, stonken nei muffich túch, de sliepkeamers nei fettige lekkens, nei dampe fearren dekbêden en nei de mjitske rook fan nachtpotten. Ut ’e skoarstiens stonk swevel, út ’e learloaierijen stonk bitend leach, út ’e slachthuzen stonk bestjurre bloed. De minsken stonken nei swit en net-wosken klean; út ’e mûle stonken se nei ferrotte gebitten, út ’e mage nei sipelsop en as se net sa hiele jong mear wiene, stonken har liven nei âlde tsiis en nei soere molke en nei kankerjende swolmesykten. De rivieren stonken, de pleinen stonken, de tsjerken stonken, it stonk ûnder de brêgen en yn de paleizen. De boer stonk likegoed as de pryster, de feint likegoed as de frou fan de baas, de hiele adel stonk, ja, sels de kening stonk, as in rôfdier stonk er, en de keninginne as in âlde geit, winters likegoed as simmers. Yn de achttjinde iuw wiene der ommers noch gjin grinzen oan de ôfbrekkende wurking fan baktearjen. En dêrom wie der gjin minsklike bezichheid, opbouwend noch ôfbrekkend, gjin utering fan ûntkymjend of tebroazeljend libben, dy’t net mei stank mank gie.

En fansels wie yn Parys de stank op syn slimst, want Parys wie de grutste stêd fan Frankryk. En binnen Parys wie wer in plak dêr’t de stank yn ’t bysûnder ynfernaal hearske, tusken de Rue aux Fers en de Rue de la Ferronnerie, nammentlik de Cimetière des Innocents. Achthûndert jier lang wiene dêr de deaden fan it sikehûs Hôtel-Dieu en de omlizzende parochys hinne brocht, achthûndert jier lang dei yn dei út de liken by dozinen op karren oanriden en yn lange grêven stoart, achthûndert jier lang bonke op bonke loege yn de grêven en bientekouwen. En pas letter, krekt foar it begjin fan de Frânske revolúsje, nei’t guon fan dy grêven gefaarlik ynstoart wiene en de stank fan it grôtfolle tsjerkhôf de oanwenjenden net mear allinnich ta gewoan protest mar ta wiere opstân dreau, waard it tsjerkhôf by eintsjebeslút sletten en opheft en waarden de miljoenen bonken en deadskoppen yn de katakomben fan Montmartre skoffele, en waard it plak in merk foar iterij.

Wolno, dêr, op it alderbalderstjonkendste plak fan it hiele keninkryk, waard op 17 july 1738 Jean-Baptiste Grenouille berne.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/10/obe-postmapriis-foar-jan-popkema-fan-it-parfum-fan-suskind/

KROON-VIRUS

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/10/kroon-virus/

Laad meer