web analytics

212 resultaten voor Geschiedenis Friezen

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen – deel 185.

Anno 1442. De broze vrede tussen de Friezen onderling kwam tot een einde toen de stins van de vetkopersgezinde Agge  werd belegerd en hij voor dood op het slagveld werd achtergelaten.  De Schieringer belegeraars onder Robbert Gabbinga vernamen later van het herstel van Agge., waarna deze alsnog viel onder moordenaarshanden. Vetkoper Albert Doedes uit Stavoren …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/11/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-185/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen – deel 184.

Anno 1439. Wangedrag van kloosterlingen. Kloosters verwerden steeds meer tot sex- en moordspelonken. Niet zelden waren kloosterlingen de felste beoefenaars van onderdrukking van de omgeving, moordpartijen en onderlinge oorlogen. Er groeide bij de edelen een diepgewortelde haat tegen de kloosterlingen. Daarop klaagden de monniken over benadeling van hun rechten en voordelen door de edelen bij Bisschop …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/11/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-184/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen – deel 183.

Anno 1430. Er onstond verwarring en grote onlusten door het wangedrag van kloosterlingen. Door de kloosters werden de gemeenten zwaar belast met schattingen en invorderingen.  Het wulpse, zedeloze gedrag wekte begrijpelijkerwijs weerstand. Toen kloosterlingen uit Lidlum uit baldadigheid een zekere Klaas doodsloegen, toen de leek Sijbold uit datzelfde klooster de koster Tjalling uit Oosterbierum vermoordde, …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/10/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-183/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen – deel 182.

Friesland, Geschiedenis, Startpagina Anno 1428. Overal rond Friesland heerste onrust. Fokke Uken zwierf met zijn bendes door de Groninger Ommelanden, plunderend en zijn tegenstanders verslaande. Holland had te maken met oorlogen totdat Jacoba alles verloor en haar rechten overdroeg aan Filips, Hertog van Bourgondïe. Het Utrechtse Sticht werd bedreigd door Zweder van Kuilenburg. Een zware storm …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/09/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-182/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen – deel 181.

  Anno 1425. Na een groot aantal vergeefse pogingen om zijn macht over Friesland te herstellen, overleed de Hollandse Graaf Jan van Beijeren in het voorjaar. Daarvoor had hij het recht op Friesland overgedragen aan Philips de Goede, Hertog van Bourgondië. Allerlei verwikkelingen en machtsstrijd bracht met zich mee dat Holland geruime tijd geteisterd werd …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/08/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-181/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen – deel 180.

  Anno 1422. Volkomen murwgeslagen door de vele rampen in het voorgaande jaar, werden de inwoners van de Lage Landen ietwat rekkelijker en vredelievender. Jan van Beijeren was er steeds op uit om des te beter zijn heerschappij hier te vestigen door tweedracht te zaaien . Maar nu kon na enige onderhandelingen een “permanent” vredesverdrag worden …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/08/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-180/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 179)

Anno 1420. In Franeker had Sikko Sjaardema het slot  versterkt en bemand. Door Graaf Jan van Beijeren werd hij verdacht te behoren tot de aanhang van de Hollanders die Dokkum en Ezumazijl hadden veroverd , versterkt en bemand met vrijbuiters. Deze beroofden, zogenaamd als Schieringers, Groningers en hun bondgenoten. De Groningers hadden de mannen van …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/07/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-179/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 178)

Anno 1420. Onder de geestelijkheid was bandeloosheid en onzedelijkheid schering en inslag. De monniken van Oldeklooster, berucht om hun oorlogszucht, trokken naar Ludingakerk, dat zich verbonden had met de Vetkopers. Het klooster werd overvallen, de poort geramd en het klooster zou zijn overweldigd als niet toevallig de edelen Sikke Nijhuis, Sikke Gratinga en Gale Hania …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-178/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 177)

Anno 1420. De Vetkopers waren ook verantwoordelijk voor een grote brand in Stavoren, waarbij zeker 500 huizen in de as werden gelegd. Het klooster St.Odolfus bleef gespaard, maar nadat de stad na de brand aanmerkelijk werd ingekort, kwam het klooster buiten Stavoren te liggen.  Omdat Jan van Beijeren zijn aanhang in Holland nodig had, verlieten …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-177/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen –> deel 174.

  Anno 1416.  De Keizer van Duitsland, Sigmundus, had bespeurd dat de Friezen door onderlinge twisten waren verzwakt. Hij stuurde twee gezanten, die weliswaar vriendelijk werden ontvangen maar die meteen werden teruggestuurd met de boodschap dat de Friezen vasthielden aan alle rechten en vrijheden, verkregen van Karel de Grote en vele latere vorsten. Daarop zond …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/04/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-174/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen –> deel 173.

Anno 1414: Een bestand tussen de Friezen en Graaf Willem liep ten einde. De Friezen voelden zich in hun vrijheid belemmerd door de eerder verleende vrije toegang van de Hollanders tot de Friese hoofdstad Stavoren. Op 12 maart trok een groepje Friese edelen en burgers naar de stad, namen zonder slag of stoot de Hollandse …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/04/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-173/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen – deel 172.

Anno 1408. Al geruime tijd was er van jaar tot jaar tussen de Friezen en de Hollanders onder het gezag van Graaf Willem een wankele vrede. Wel raakten de Weststellingwervers en hun buren in onmin met de Bisschop van Utrecht, Frederik van Blankenham. Oorzaak was de inhaligheid van de ambtenaren van de bisschop, waardoor de …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/02/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-172/

Meer laden