web analytics

Terug naar 123-Mailhits

SesameSelect

Overzicht van gepubliceerde SesameSelect


020

019

018

017    EEN PLASKRUL VOOR VROUWEN?…. FLAUWEKRUL

016   IK KIN DER EK NEAT OAN DWAAN, SEI DE FAAM, MAR ÚT EN               TROCH   MOAT IK PISJE  

 


015   AS IK NET KIN SA ‘T MOAT, DAN MOAT IK MAR SA ‘T KIN   

014   FRYSLÂN BOPPE

013   TO BE HERE OR NOT TO BE HERE, THAT’S THE QUESTION   

012   PYT, SA BIST SWART, SA BIST GRIIS OF WYT 

011   Yn ús wurden wennet in oare wrâld. It doarp is de dream en it lân is it       toaniel. Kom deryn en sjoch wat wy sizze.

——————————————————————————————–

010      FOAR DE KOFJE NET EAMELJE 

009    GENIALITEIT  of  GENITALITEIT ?   Ien letter…. in wrâld fan ferskil.

008    GRUTTE BROER SJOCHT MEI

007     EXIT-ing FRYSLAND….   IT FRYSK IS HJIR TIGE YN TEL

006    It moat aors !

———————————————————————————————

005   SKÔGJE IS SJEN MEI JINS BREIN EN FIELE MEI JINS HERT

004   Zien is kijken met je brein en voelen met je hart.

003   As `t net kin sa`t it moat, dan moat it mar sa`t it kin.

002   Pootjes in de sneeuw.  Waar vandaan, waar naartoe?   Je was er maar even.

001   To see or not to see….that’s the question.

000   In het stilst van de nacht klinkt je harteklop als muziek in mijn oren

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/gedichten/mailhits/sesameselect/